Archief

Nieuwsberichten 

 Jurisprudentie december 2018

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste uitspraken die in december 2018 zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl met betrekking tot het gemeentelijk sociaal domein.

 

Bijstandsbode.nl november/december verschenen

De November/December-editie van de Bijstandsbode.nl is verschenen met een Opinie over de gevolgen van het bezit van een Disneyverzameling voor het recht op bijstand. In de Uitgesproken is, aan de hand van een casus over 'Pannenkoeken' bakken, aandacht besteed aan de valkuilen bij het opleggen van een bestuurlijke boete. De vraag van de maand gaat over het vragen van toestemming om op vakantie te gaan en in de rubriek Extra is aandacht voor een onderzoek naar de 'effectiviteit van loondispensatie en loonkostensubsidie'. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

 

Bijstandsbode.nl oktober 2018 is verschenen

De 47e editie van de Bijstandsbode.nl is in oktober 2018 verschenen. De Achtergrond van mr. Hans Nacinovic gaat over 'Onderzoek in het buitenland'. In de Uitgesproken gaat mr. drs. Marije Otte in op 'Uitzicht op inkomensverbetering?'. De Vraag van de maand gaat over een inwonende zoon die bijstand aanvraagt en de inlichtingenplicht. En de Opinie van mr. Hans Nacinovic gaat over Informele ontheffingen. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

 

Tegemoetkoming Q-koorts slachtoffers telt niet mee voor de bijstand

DL Media 6 november 2018 - Minister Bruins voor Medische Zorg heeft in september een regeling getroffen voor de verstrekking van een tegemoetkoming in verband met de grote gevolgen van de Q-koortsuitbraak. Q-koortsslachtoffers kunnen in 2019 een tegemoetkoming krijgen van maximaal € 15.000,-. Staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nu geregeld dat deze tegemoetkoming niet meetelt als middel bij het eventuele recht op een bijstandsuitkering van een Q-koortsslachtoffer. Q-koortsslachtoffers, patiënten of hun nabestaanden kunnen tot en met 31 januari 2019 een tegemoetkoming aanvragen bij het Ministerie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport. Gemeenten zijn al in zijn algemeenheid bevoegd om dergelijke vergoedingen voor materiële of immateriële schade niet mee te tellen bij de middelentoets voor de bijstand. Voor zover dit tenminste vanuit het perspectief van bijstandsverlening door de gemeente verantwoord wordt geacht. Daarnaast kan de Staatssecretaris bepalen dat bepaalde vergoedingen hoe dan ook niet meetellen. Staatssecretaris van Ark heeft van die mogelijkheid nu gebruik gemaakt en de tegemoetkoming voor Q-koortsslachtoffers toegevoegd aan de lijst van vrijgelaten vergoeding van artikel 7 van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ. Deze wijziging van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ treedt in werking op 1 januari 2019. Dat is ruim op tijd, aangezien de tegemoetkomingen pas na sluiting van de aanvraagtermijn zullen worden toegekend.

 

Indexering verhaalsbijdragen bijstand

Nieuwsbericht DL Media 29 oktober 2018 - De Minister voor Rechtsbescherming heeft het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2019 worden verhoogd vastgesteld op 2% (Stcrt. 2018, 60162). Dit betekent dat alimentatiebijdragen in beginsel per 1 januari 2019 met 2 % worden verhoogd. Deze indexering van de alimentatie geldt op grond van artikel 62d Participatiewet ook voor de door de rechter vastgestelde verhaalsbijdragen in het geval een gemeente de kosten van bijstand op een onderhoudsplichtige verhaalt. De vastgestelde verhaalsbijdragen kunnen dus per 1 januari 2019 ook met 2 % worden verhoogd. Dit is echter anders als de rechter deze indexering heeft verboden of juist een andere wijze van indexeren heeft vastgesteld. Dan moet de indexering achterwege blijven dan wel die andere, door de rechter vastgestelde, wijze van indexeren worden gevolgd.

 

Geen nieuwe schulden maken

Lees hier de Column 'Geen nieuwe schulden maken' uit het tijdschrift Schuldsanering van mr. Hans Nacinovic.

 

KAMER NEEMT MOTIES PARTICIPATIEWET AAN

CAO beschut werk en andere moties

Volgens de Tweede Kamer moet er snel een CAO komen voor beschut werk. Ook verzoekt de Kamer de regering om de verdere vormgeving van een sociaal ontwikkelbedrijf te bezien, dat voor mensen met een arbeidsbeperking kan dienen als een opstap naar werk, als een plek om in een beschutte omgeving te werken en als een plek om op terug te vallen als het niet lukt bij een reguliere werkgever. Dit zijn enkele van de moties die de Tweede Kamer op 9 oktober in de plenaire vergadering over de Participatiewet heeft aangenomen. De overige aangenomen moties roepen het kabinet op: per arbeidsmarktregio te inventariseren hoe mensen met een arbeidsbeperking aan het werk worden geholpen; gemeenten voor te lichten over de mogelijkheid om interne begeleiding bij werkgevers te financieren voor on the job-coaching van mensen met een arbeidsbeperking; te bevorderen dat bijstandsgerechtigden bij hun zoektocht naar werk in alle gemeenten op maat worden ondersteund, bijvoorbeeld met intensieve persoonlijke begeleiding en scholing; onderzoek te doen naar informele ontheffingen van de arbeidsplicht in de Participatiewet; en de werkgelegenheid die de overheid inkoopt bij private partijen mee te laten tellen bij de banenafspraak voor het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Een motie voor een wettelijk recht op toegang tot sociale werkvoorzieningsbedrijven haalde het niet, net als een motie om beschutte werkplekken in stand te houden en uit te breiden, een motie voor onderzoek naar een slimmere handhavingspraktijk en een motie om loondispensatie in de Wajong te vervangen door loonkostensubsidie. Nieuwsbericht DL Media 10-10-2018

 

Bijstandsbode.nl september 2018 verschenen

Vandaag is de 56e editie van de Bijstandsbode.nl verschenen, met als Achtergrond 'De geschiedenis van de gezamenlijke huishouding', door mr. Hans Nacinovic. De vraag van de maand gaat over 'Niet meewerken aan arbeidsinschakeling'. Ook in deze editie een Uitgesproken over 'Overmacht' door mr. Marije Otte. Verder een opinie van mr. Hans Nacinovic over 'De mantelzorger met een belastingschuld'. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

 

Compensatieregeling Bbz 2004

Nieuwsbericht DL Media - De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitwerking van de compensatieregeling voor ondernemers die in de periode 2014-2016 te maken hebben gekregen met terugvorderingen van toeslagen als gevolg van de omzetting van een renteloze lening in een gift op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). De staatssecretaris loopt met zijn brief (Kamerstukken II 201819, 35 026, nr. 5) vooruit op de behandeling door de Kamer van het Belastingplan 2019, dat een artikel bevat dat een grondslag biedt voor de compensatieregeling. De compensatieregeling zal er als volgt uit gaan zien: de ondernemer die door de omzetting van zijn leenbijstand in een gift toeslag heeft moeten terugbetalen over de toeslagjaren 2014-2016, kan zich met een schriftelijk verzoek, voorzien van de benodigde bewijsstukken, wenden tot de Belastingdienst/Toeslagen. Zijn recht op toeslag voor het betreffende jaar wordt dan opnieuw toegekend op basis van een toetsingsinkomen waaruit het bestanddeel dat betrekking heeft op de leenbijstand is geëlimineerd. Een eerdere terugvordering van toeslag als gevolg van de omzetting van de leenbijstand in een gift vervalt dan. De door de ondernemer inmiddels terugbetaalde toeslag wordt alsnog toegekend en weer aan hem uitbetaald. In afwachting van aanvaarding van het Belastingplan 2019 door de Tweede en Eerste Kamer kunnen ondernemers die in aanmerking komen voor de regeling zich al melden bij de Belastingdienst/Toeslagen met het verzoek en de bewijsstukken. Lopende invorderingsmaatregelen of betalingsregelingen zullen dan worden aangehouden. De staatssecretaris merkt in zijn brief nog op dat de compensatieregeling, om uitvoeringstechnische redenen, ook openstaat voor ondernemers die in de periode 2014-2016 toeslag hebben moeten terugbetalen en daarvoor zijn gecompenseerd door hun gemeente via de bijzondere bijstand. In die gevallen kan dus sprake zijn van dubbele compensatie. Gemeenten kunnen in dat geval de door hen verstrekte bijzondere bijstand terugvorderen. Op verzoek verstrekt de Belastingdienst/Toeslagen aan een gemeente die daarom verzoekt de gegevens van de ondernemers in die gemeente die zijn gecompenseerd via de compensatieregeling. Het probleem dat de door een ondernemer ontvangen leenbijstand doorwerkt in zijn toetsingsinkomen en het daaraan gekoppelde recht op toeslag, is met ingang van de toeslagjaren vanaf 2017 structureel opgelost.

 

Bijstandsbode.nl augustus 2018 verschenen

De 55e editie van de bijstandsbode.nl is nu online, met als Achtergrond 'Bijstand en vakantie, door mr. Hans Nacinovic. Ook in deze editie een Uitgesproken over 'Schoolverlaterskorting' door mr. Marije Otte. De vraag van de maand gaat over Aanvullende zorgverzekering en bijzondere bijstand. Verder een opinie van mr. Hans Nacinovic over 'Voortvluchtige criminelen of foutjes van Justitie'. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

 

Bijstandsbode.nl juli 2018 verschenen

Vandaag is de 54e editie van de bijstandsbode.nl verschenen, met deze maand als Achtergrond "Beslag op vakantiegeld", de Opinie: "Slim handhaven?", in de Uitgesproken "Wie niet horen wil..." en de Vraag van de maand "Kostendelersnorm en artikel 12 Pw". Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

 

Bijstandsbode.nl juni 2018 online

De Bijstandsbode.nl van juni 2018 staat online, met deze maand een overzicht van de nieuwe normen en bedragen per 1 juli 2018. Verder in de Uitgesproken een nieuwe casus over de uitzondering op de kostendelersnorm voor samenwonenden met een commerciële relatie. Deze maand gaat het over kamerbewoners die de totale huur van hun huis onderling gelijkmatig verdelen. De vraag is of dan nog van een commerciële huurprijs kan worden gesproken. De Vraag van de maand gaat over het recht op bijstand na een intrekkings- en terugvorderingsbesluit wegens verzwegen vermogen. Herleeft het recht op bijstand automatisch na intering op dat vermogen? In de Opinie bespreekt mr. Hans Nacinovic de individuele studietoeslag. Als vorm van bijzondere bijstand is die toeslag een vreemde eend in de bijt van de Participatiewet. De regeling kan daarom veel beter worden uitgevoerd door DUO. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

 

Bijstandsbode.nl mei 2018 online

De Bijstandsbode.nl van mei 2018 staat online, met deze maand een Achtergrond over het verstrekken van individuele bijzondere bijstand op basis van groepskenmerken. Het bestaat (nog) niet, maar het kan wel... In de Uitgesproken een leuke casus over een oom met een inwonend nichtje met wie hij wel of niet een commerciële relatie heeft. Is de kostendelersnorm op hen van toepassing? De Vraag van de maand mei gaat over een man die tijdens een huisbezoek zijn ongenoegen verbaal duidelijk laat merken. Is dat voldoende voor intrekking van het recht op bijstand? Tot slot legt mr. Hans Nacinovic in de Opinie 'Een luchtballonnetje' uit waarom VVD-fractievoorzitter Dijkhoff niet lang genoeg heeft nagedacht over het verlagen van de bijstandsuitkering. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

 

Cursus Actualiteiten Participatiewet voor advocaten: Verplaatst naar 21 september (in plaats van vrijdag 15 juni 2018)

Mr. Hans Nacinovic zal in samenwerking met focus Advocaten te Helmond de cursus actualiteiten Participatiewet voor advocaten geven. Zie onderstaande pdf voor meer informatie. Deze cursus is verplaatst naar 21 september 2018.

 

Beperking loonkostensubsidie

Nieuwsbericht DL Media 26 april 2018 - Bollenstreek mag loonkostensubsidie arbeidsgehandicapten niet terugschroeven naar 25,5 uur. De gemeenten in de Bollenstreek mogen de loonkostensubsidie voor arbeidsgehandicapten niet terugschroeven van 40 naar 25,5 uur. De gemeenten mogen ook niet bij verordening mensen uit de doelgroep loonkostensubsidie aan wie een werkgever een arbeidsovereenkomst wil aanbieden, uitsluiten van subsidie. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris Van Ark (SZW) op Kamervragen van de SP over dit onderwerp. Van Ark wijst erop dat loonkostensubsidie is bedoeld om werkgevers te stimuleren mensen aan te nemen die niet zelfstandig het minimumloon per uur kunnen verdienen. Daarbij is het aantal uren in de arbeidsovereenkomst een zaak van werkgever en werknemer. Het is, gezien artikel 10d lid 4 Participatiewet, voor gemeenten niet mogelijk om slechts voor een deel van de tussen werkgever en werknemer overeengekomen arbeidsuren loonkostensubsidie te verstrekken en voor een ander deel niet. Gemeenten mogen ook niet bij verordening bepalen dat alleen mensen met een bijstandsuitkering in aanmerking komen voor loonkostensubsidie. Het uitsluiten van niet-uitkeringsgerechtigden is dus niet toegestaan.

 

Bijstandsbode.nl april 2018 online

Op 26 april is de 51e editie van de Bijstandsbode.nl verschenen, met een Extra over de compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen. In de rubriek Achtergrond aandacht voor de omgang met bijstandsgerechtigden met een negatief vermogen. In de Uitgesproken wordt ingezoomd op de hoogte van de bestuurlijke boete. Hoe wordt die precies afgestemd op de draagkracht van de overtreder? De Vraag van de maand april gaat over terugvordering van achteraf ontvangen middelen. Wat doe je met de bijstandsaanvraag en de verstrekte voorschotten van iemand die na een juridische procedure alsnog een WW-uitkering ontvangt? En in de Opinie zet mr. Hans Nacinovic uiteen waarom de invoering van loondispensatie voor werknemers met een arbeidsbeperking ondanks alles toch een slecht idee is. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

 

Bijstandsbode.nl maart 2018 verschenen

Deze maand is de Bijstandsbode.nl van maart 2018 verschenen. Het is de 50ste editie van de Bijstandsbode.nl, met een Extra over het compenseren van de ALO-kop voor alleenstaande ouders die deze uitkering mislopen vanwege een definitieverschil tussen de Participatiewet en de fiscale regels. In de rubriek Achtergrond het vierde deel van een serie artikelen over terugvordering. Dit keer gaat het over de terugvordering van achteraf verkregen middelen. Verder in de rubriek Uitgesproken een casus die het belang van goede voorlichting illustreert aan de hand van wat er kan gebeuren als iemand zich niet laat adviseren: geen baan, geen WW én geen bijstand. De Vraag van de maand maart gaat over een zelfstandige met een dure auto. Gelden voor hem dezelfde regels over vermogen als voor gewone bijstandsgerechtigden? In de Opinie legt mr. Hans Nacinovic al die mensen die zich boos maakten over de verwerping door de rechter van het Tilburgse onderzoek naar verzwegen vermogen in Turkije nog eens uit wat het verschil is tussen discriminatie en hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

 

Cursus actualiteiten Participatiewet voor advocaten: vrijdag 15 juni 2018

Op vrijdag 15 juni 2018 zal mr. Hans Nacinovic in samenwerking met focus Advocaten te Helmond de cursus actualiteiten Participatiewet voor advocaten geven. Zie onderstaande pdf voor meer informatie.

 

Bijstandsbode.nl januari 2018 verschenen

In januari is de Bijstandsbode.nl van januari 2018 verschenen. Voor de rubriek Extra heeft de redactie het schema over de kostendelersnorm met de jongerennormen geupdated. De rubriek Achtergrond bevat het derde deel van een serie artikelen over terugvordering. Dit keer gaat het over de terugvordering van leenbijstand. In de Uitgesproken een interessante casus over een hoogbejaard echtpaar dat wordt geconfronteerd met een onderzoeksrapport waarin staat dat het onroerend goed bezit in het buitenland. Dat is echter niet zo. Zoon en schoondochter maken aanzienlijke kosten om dit te bewijzen. De vraag is of de gemeente die kosten moet vergoeden. De Vraag van de maand januari gaat over een vrouw die haar buurvrouw helpt in het huishouden, als onbetaalde mantelzorg. De vraag is of sprake is van een verwijtbaar verlies van algemeen geaccepteerde arbeid als de vrouw stopt met dit werk. In de Opinie pleit mr. Hans Nacinovic voor aanpassing van de sollicitatieplicht voor ouderen in de bijstand. Is het niet een beter idee om 60-plussers die al jaren in de bijstand zitten, te ontheffen van hun sollicitatieplicht in ruil voor het verrichten van vrijwilligerswerk? Daarnaast bevat deze Bijstandsbode.nl, zoals gebruikelijk, een overzicht van de wetsvoorstellen die van invloed zijn op de Participatiewet. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Bijstandsbode.nl december 2017 verschenen

Op 19 december 2017 is de Bijstandsbode.nl van december 2017 verschenen. In de Opinie vraagt mr. Hans Nacinovic zich af of je nog wel van een vangnetuitkering kunt spreken als 213 van de 390 gemeenten er aanspraak op maken. De rubriek Achtergrond bevat het tweede deel van een serie artikelen over terugvordering. Dit keer gaat het over terugvordering bij schending van de inlichtingenplicht. In de Uitgesproken een waarschuwing voor ondernemers en hun echtgenoten. Voor de terugbetaling van bijstand in de vorm van bedrijfskrediet zijn beide partners hoofdelijk aansprakelijk, ondanks eventuele huwelijkse voorwaarden. De rubriek Extra borduurt voort op een uitspraak die is besproken in de Bijstandsbode.nl van vorige maand, over het begrip 'dringende redenen' in artikel 18 lid 10 Participatiewet. Wat zijn dringende redenen om geheel of gedeeltelijk van een maatregel af te zien? De Vraag van de maand december gaat over het herzien van de bijstandsuitkering op basis van een signaal van de Belastingdienst over verzwegen inkomsten. Is nader onderzoek nodig? Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Bijstandsbode.nl november 2017 online

Vandaag is de Bijstandsbode.nl van november (editie 46) online gegaan, met een Opinie van mr. Hans Nacinovic over 'Spelen met treintjes'. In de rubriek Achtergrond  vindt u het eerste van een serie artikelen over terugvordering. Met deze maand het (procedurele) verschil tussen zelfstandige en onzelfstandige terugvorderingsbesluiten. De rubriek Uitgesproken illustreert dat er voor gemeenten twee manieren zijn om de uitgaven aan bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering te beperken: strengere draagkrachtregels en alternatieve financiële hulpverlening. De rubriek Extra bespreekt een rapport over werken met behoud van uitkering via het bedrijf Flextensie. En de Vraag van de maand gaat over aanvullende bijstand voor een 100% arbeidsongeschikte WAO'er. Moet de ophoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering wegens hulpbehoevendheid worden gekort op de bijstandsuitkering? Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Indexering verhaalsbijdragen bijstand

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd vastgesteld op 1,5% (Stb. 2017, 62707). Deze indexering van de alimentatie geldt op grond van artikel 62d Participatiewet ook voor de door de rechter vastgestelde verhaalsbijdragen die een onderhoudsplichtige moet betalen in het geval een gemeente de kosten van bijstand ingevolge Participatiewet op hem verhaalt.

De vastgestelde verhaalsbijdragen kunnen dus per 1 januari 2018 (in beginsel) met 1,5% worden verhoogd. Dit is echter anders als de rechter deze indexering verboden heeft of een andere wijze van indexeren heeft vastgesteld. Dan moet de indexering achterwege blijven dan wel die andere door de rechter vastgestelde indexering worden gevolgd.

Benadelingsbedrag bij sociale zekerheidsfraude

In PS Documenta, nummer 12 (14 september 2017) is het artikel 'Benadelingsbedrag bij sociale zekerheidsfraude' door mr. H.W.M. Nacinovic verschenen. Download hier het hele artikel.

Tamara van Ark beëdigd als nieuwe Staatssecretaris van SZW

Nieuwsbericht DL Media 26 oktober 2017 - Op 26 oktober is Tamara van Ark (VVD) beëdigd als Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor haar benoemding als Staatssecretaris was zij sinds 2010 lid van de Tweede Kamer en sinds 1012 vicevoorzitter van de VVDfractie. Voor haar Kamerlidmaatschap was zij wethouder in de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel en Zuidplas.
Als staatssecretaris is zij verantwoordelijk voor de Participatiewet en de re-integratie in de arbeidsmarkt. Haar volledige portefeuille behelst:

 • Participatiewet (inclusief Bijstand, WSW) / quotum
 • Wajong
 • Kindregelingen
 • Kinderopvang
 • Armoede en schuldhulpverlening
 • ANW
 • ESF
 • Re-integratie
 • SVB
 • SZW-domein Caribisch Nederland
 • Ontwikkelingen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI keten
 • Discriminatie arbeidsmarkt
 • Arbeidsomstandigheden
 • Inspectie en toezicht

Foto: Ministerie van SZW

Bijstandsbode.nl oktober 2017 verschenen

Vandaag is de 45e editie van de Bijstandsbode.nl verschenen, met deze maand Extra aandacht voor het Regeerakkoord 2017-2021. In de rubriek Achtergrond een artikel van mr. Hans Nacinovic over Domicilie; kunnen evacués uit Sint Maarten aanspraak maken op bijstand in Nederland? Verder in de rubriek Uitgesproken een uitspraak over een pandververbod door mr. drs. Marije Otte. De vraag van de maand oktober gaat over een cliënte die vrijwillig afziet van haar bijstandsuitkering, hoewel ze daar gezien haar financiële situatie wel nog recht op heeft. Hoe ga je daar als college mee om? En tot slot een Opinie van mr. Hans Nacinovic over niet-kunners, niet-willers en werk. Er is werk aan de winkel voor de nieuwe regering. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Bijstandsbode.nl september 2017 verschenen

Op woensdag 13 september is de 44e editie van de Bijstandsbode.nl verschenen. Deze maand zijn twee gastredacteuren bereid gevonden hun kennis te delen. In de rubriek Extra vraagt mr. Eva Nieuwenhuizen zich af of het individualiseringsbeginsel uitkomst kan bieden in situaties waarin het aannemen van een gezamenlijke huishouding tussen nog gedwongen samenwonende ex-gehuwden onredelijk is. In de rubriek Achtergrond bespreekt Ingeborg Lunenburg een opmerkelijk oordeel van de Rechtbank Overijssel over bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo 2015. In de rubriek Uitgesproken valt te lezen hoe een woningeigenaar die bijstand aanvraagt ongewild tussen twee (huis)vuren klem kan komen te zitten. De Vraag van de maand september gaat over de verkoop van puppy's. Moet de opbrengst daarvan in zijn geheel op de bijstandsuitkering in mindering worden gebracht, of mag de bijstandsgerechtigde eerst zijn kosten aftrekken?  Mr. Hans Nacinovic sluit de editie af met een pleidooi voor het (opnieuw) wettelijk verankeren van de categoriale bijzondere bijstand voor kindpakketten. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl

Bijstandsbode.nl juli 2017 verschenen

Op maandag 10 juli is de Bijstandsbode.nl van juli 2017 verschenen. In de rubriek Extra is een overzicht van de per 1 juli geldende kostendelersnorm en jongerennormen opgenomen. In de rubriek Uitgesproken brengt mr. drs. Marije Otte een casus donder de aandacht die bewijst dat mensen met een bijstandsuitkering helemaal niet werkschuw zijn. De positieve instelling van de belanghebbenden in deze zaak strekte helaas niet zo ver dat ze ook de gemeenten van hun activiteiten op de hoogte stelden. In de rubriek Achtergrond beschrijft mr. Hans Nacinovic het tweede deel over bijstand en detentie. In deze editie wordt de uitsluitingsgrond van artikel 13 lid 1 onder b Participatiewet onderzocht: het zich onttrekken aan detentie. Verder de vraag van de maand juli over een jongere die zich voor de tweede keer in een half jaar meldt voor bijstand. Is dit een nieuwe melding met een nieuwe zoekperiode?  En tot slot een Opinie van mr. Hans Nacinovic over de Rotterdamse werkbonus. Is dit de beste oplossing om meer mensen aan het werk te krijgen? Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl

Bijstandsbode.nl juni 2017 online
Op 13 juni is de 41e editie van de Bijstandsbode.nl verschenen, met in de rubriek Uitgesproken aandacht door mr. drs. Marije Otte voor participatieplaatsen en additionele werkzaamheden. Wat zijn eigenlijk additionele werkzaamheden? In de rubriek Achtergrond onderzoekt mr. Hans Nacinovic hoe het zit met bijstand en detentie. In deze editie wordt ingezoomd op de uitsluitingsgrond 'rechtens zijn vrijheid ontnomen'. Wanneer is daarvan sprake en wat zijn de grenzen? Verder heeft de redactie deze maand in de rubriek Extra samengevat welke - beperkte - uitzonderingen er per 1 juni 2017 gelden op de inlichtingenplicht voor bijstandsgerechtigden. De vraag van de maand juni gaat over aanvullende bijzondere bijstand voor jongeren van 18 tot 21 jaar. Hebben zij daar wel recht op, als ze - door hun weigering om naar school te gaan - geen recht hebben op algemene bijstand?  Mr. Hans Nacinovic sluit deze maand de Bijstandsbode.nl af met zijn Opinie over experimenten in de bijstand. Wethouders die denken daarbij buiten de lijntjes van de Participatiewet te mogen kleuren, kunnen wel eens van een koude kermis thuiskomen. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Bijstandsbode.nl mei 2017 verschenen
Op 11 mei is de 40e editie van de Bijstandsbode.nl verschenen, met in de rubriek Achtergrond een artikel van mr. Hans Nacinovic over de regeling voor bijstandsverlening aan dak- en thuislozen. Mr. drs. Marije Otte gaat in de rubriek Uitgesproken in op de uitspraak van de CRvB over het onderwerp 'Naar school vanuit de bijstand'. De Vraag van de maand gaat deze maand over ontvankelijkheid van bezwaar. Verder wordt in de rubriek Extra een overzicht gegeven van de belangrijkste woordvoerders met betrekking tot de participatiewet van de verschillende politieke partijen. Tot slot een Opinie van mr. Hans Nacinovic over sociale werkplaatsen. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Bijstandsbode.nl april 2017 verschenen
Vandaag is de 39e editie van de Bijstandsbode.nl verschenen, met in de rubriek Achtergrond meer informatie van mr. drs. Marije Otte over het beschikken over het vermogen van minderjarigen. In de rubriek Uitgesproken gaat mr. drs. Marije Otte in op de uitspraak van de CRvB waarna iemand zijn schaapjes niet meer op het droge heeft. Verder een Opinie van mr. Hans Nacinovic over Kindpakketten en de Vraag van de maand over iemand die bijstand heeft aangevraagd en een opleiding gaat volgen per 1 september. Verder staat in de rubriek Extra de vraag centraal: Draagkrachtregels bijzondere bijstand op de schop?. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Bijstandsbode.nl maart 2017 verschenen
Op 8 maart is de 38e editie van de Bijstandsbode.nl verschenen, met in de rubriek Achtergrond meer informatie van mr. Hans Nacinovic over het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet. In de rubriek Uitgesproken gaat mr. drs. Marije Otte in op de consequenties van bijstand als vangnet, waardoor ook spaargeld van kinderen niet veilig is. Verder een Opinie van mr. Hans Nacinovic over 'vakantietoeslag in de bijstand?' en de Vraag van de maand over de mogelijkheid van een second opinion indien men het niet eens is met een re-integratietraject. Bovendien een Extra met de standpunten over bijstand van de grootste politieke partijen op een rijtje, nu de Tweede Kamerverkiezingen naderen. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Bijstandsbode.nl februari 2017 online
Op 13 februari is de Bijstandsbode.nl van februari 2017 online gegaan, met in de rubriek Achtergrond meer informatie van mr. drs. Marije Otte over bijstand en een eigen (koop)huis. De rubriek Uitgesproken gaat in op een uitspraak van de CRvB over medicinale canabis, waarvoor in principe geen bijzondere bijstand mogelijk is. Verder een Opinie van mr. Hans Nacinovic over de arbeidsgeschikte arbeidsongeschikte en de Vraag van de maand over recente ontwikkelingen bij het gelijkstellen met gehuwden bij ongehuwd samenwonenden waarbij sprake is van zorgbehoefte. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Bijstandsbode.nl januari 2017 verschenen
De Bijstandsbode.nl van januari 2017 is verschenen met Achtergrond van mr. Hans Nacinovic over 'Geen bijstand voor uitreizigers' en de Vraag van de maand over iemand die niet in bezwaar is gegaan tegen de oplegging van zijn re-integratietraject, maar wel later bij onvoldoende meewerken aan het traject in bezwaar gaat tegen de geschiktheid van het traject. Mr. drs. Marije Otte bespreekt in de rubriek Uitgesproken een uitspraak van de CRvB over een kunstenares die geen bijstand maar een boete krijgt. En bovendien deze maand een Opinie 'De techniek staat voor niets (2)' van mr. Hans Nacinovic -als vervolg op een eerder opinie- waarin hij nogmaals pleit voor aanpassing van de wet met betrekking tot het gebruik van technische hulpmiddelen bij opsporing van bijstandsfraude. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Bijstandsbode.nl december 2016 online
De Bijstandsbode.nl van december 2016 staat online. In deze editie geeft mr. Hans Nacinovic Achtergrond over het opleggen van arbeidsverplichtingen. De Vraag van de maand gaat over het verschuiven van de betalingsdatum van de uitkering. Mr. drs. Marije Otte bespreekt in deze editie in de rubriek Uitgesproken een uitspraak van de CRvB over de kostendelersnorm en hoofdverblijf, in de situatie waarbij een dochter met haar zeer jonge zoontje tijdelijk bij haar moeder woont. Verder een Opinie van mr. Hans Nacinovic over de papieren werkelijkheid van de melding bij het UWV. En bovendien deze maand een Interview met Nicole Tielen, juridisch eindredacteur Grip op Jeugd bij Schulinck. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Klijnsma niet in actie tegen verdringing

Nieuwsbericht DL Media 14 november 2016 - Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is niet van plan actief op te treden tegen gemeenten die in hun re-integratiebeleid geen rekening houden met de mogelijke verdringing van betaalde arbeid door vrijwilligerswerk. Dit blijkt uit Klijnsma’s antwoord op Kamervragen van de PvdA en de SP. Volgens de staatssecretaris zijn gemeenten er zelf verantwoordelijk voor dat uitkeringsgerechtigden die voor hun re-integratie – of als tegenprestatie – werken met behoud van uitkering, geen betaalde arbeidsplekken innemen.

Aanleiding voor de Kamervragen is een publicatie van vakbond FNV waaruit blijkt dat gemeenten te weinig toetsen op verdringing van betaald werk door onbetaald werk. Als reden wordt gegeven dat controle arbeidsintensief is, dat gemeenten onvoldoende capaciteit hebben om te kunnen toetsen, en dat het lastig controleren is als werkzaamheden door werkgevers worden herbenoemd.

Klijnsma benadrukt dat verdringing van regulier werk door oneerlijke concurrentie onwenselijk is en moet worden bestreden. Ze wijst op de wettelijke (spel)regels die gelden voor de inzet van (re-integratie)instrumenten als de participatieplaats en de tegenprestatie. Naleving van die regels is in eerste instantie aan de gemeenten zelf. De staatssecretaris is wel bereid hierbij ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld door het uitwisselen van bestaande goede voorbeelden. Ze vindt het echter niet wenselijk om de beleidsvrijheid van gemeenten te beperken door dwingender regels op te leggen.

Een wetsvoorstel van SP-Kamerlid Karabulut over de opname in de Participatiewet van een verplichte verdringingstoets bij re-integratietrajecten en social returnafspraken (Wet verdringingstoets, dossiernummer 34325), ligt overigens op dit moment bij de Tweede Kamer.

Indexering verhaalsbijdragen bijstand

Nieuwsbericht De Legibus 11 november 2016 - De Minister van Veiligheid en Justitie heeft het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2017 worden verhoogd vastgesteld op 2,1% (Stb. 2016, 58505). Deze verhoging geldt op grond van artikel 62d Participatiewet ook voor de door de rechter vastgestelde verhaalsbijdragen die een onderhoudsplichtige moet betalen in het geval een gemeente de kosten van bijstand ingevolge Participatiewet op hem verhaalt, tenzij de rechter anders heeft bepaald.

De vastgestelde verhaalsbijdragen kunnen dus per 1 januari 2017 (in beginsel) met 2,1% worden verhoogd.

Bijstandsbode.nl november 2016 online
Op woensdag 9 november is de Bijstandsbode.nl van november 2016 online gegaan. In deze editie beantwoordt De Legibus de Vraag van de maand over wie verantwoordelijk is voor de uitvaartkosten, indien alle broers en zussen van cliënt de erfenis hebben verworpen. Mr. Hans Nacinovic geeft in de rubriek Achtergrond meer informatie over het moment van indienen van bijzondere bijstand. Mr. drs. Marije Otte bespreekt in deze editie in de rubriek Uitgesproken een uitspraak van de CRvB over een bankrekening die niet bekend was bij de gemeente, waarop onder andere inkomsten van een krantenwijk werden bijgeschreven. Verder een Opinie van mr. Hans Nacinovic getiteld 'Much ado about nothing' naar aanleiding van de experimenten die men wilt uitvoeren binnen de participatiewet, zoals het basisinkomen. En verder geeft De Legibus in deze editie meer informatie over hetgeen De Legibus voor u zou kunnen betekenen. Zie voor meer informatie: www. bijstandsbode.nl.
Bijstandsbode.nl oktober 2016 is verschenen
Op dinsdag 4 oktober is de Bijstandsbode.nl van oktober 2016 verschenen, met in de rubriek Achtergrond het artikel van Vera Staaks, LL.B. over de duur van het blokkeren van de uitkering. Mr. drs. Marije Otte bespreekt in de rubriek Uitgesproken een uitspraak over de CRvB over iemand in de bijstand die de zorg voor zijn zieke moeder op zich heeft genomen. Is dit werk of mantelzorg? Het Interview gaat deze maand over AldenborghZorg. Hugo Voortman (tuintherapeut) en Mandy Meijers (AandachtPlusZorg) vertellen over deze unieke plek -Wijndomein Aldenborgh- om te re-integreren in het Limburgse Heuvelland. De vraag van de maand gaat over de toepassing van artikel 59 lid 3 Pw. Kan met dit artikel van verzwegen kostendelers worden teruggevorderd? Tot slot schrijft mr. Hans Nacinovic een Opinie getiteld 'Weet hoe het zit...'. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
De 32e editie van de Bijstandsbode.nl is verschenen
Op donderdag 1 september is de Bijstandsbode.nl van september 2016 verschenen, met in de rubriek Achtergrond een artikel van mr. drs. Marije Otte over de deviezenbeperking. In de rubriek Uitgesproken gaat Vera Staaks, LL.B in op 'Terugvordering door verkoop van 10 vogeltjes'. De Vraag van de maand gaat deze maand over het matigen van een geüniformeerde maatregel. Bovendien is er een Interview met Caroline van Kooten, beleidsmedewerker re-integratie (IGSD Steenwijkerland en Westerveld) en een Opinie van mr. Hans Nacinovic over "Hoe nu verder met die taaleis?". Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Zorgen om sociale advocatuur

Nieuwsbericht DL Media 1 augustus 2016 - De plannen van de regering om de gesubsidieerde rechtsbijstand te hervormen houden risico’s in voor de kwaliteit van in de sociale zekerheid gespecialiseerde advocaten. Dat schrijft Hans Nacinovic in zijn opinie in de Bijstandsbode.nl van augustus.

De regering wil het totale bedrag dat advocaten via de gesubsidieerde rechtsbijstand kunnen verdienen drastisch terugbrengen. Probleem daarbij is dat de regering onvoldoende rekening houdt met de kosten van advocaten (zoals kantoorkosten, personeelskosten en de kosten van de verplichte bijscholing) en met de beperkte mogelijkheden die in de sociale zekerheid – en in bijstandszaken in het bijzonder- gespecialiseerde advocaten hebben om buiten de gesubsidieerde rechtsbijstand om bij te verdienen. Nacinovic vreest dat in de toekomst minder advocaten zich zullen gaan specialiseren in het sociale zekerheidsrecht en dat dit tot kwaliteitsverlies zal leiden.

Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) heeft over deze kwestie vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie.

Bijstandsbode.nl augustus 2016 is verschenen
Op maandag 1 augustus is de Bijstandsbode.nl van augustus 2016 verschenen, met in de rubriek Achtergrond het tweede deel van het artikel over Vermogensonderzoek in buitenland, ditmaal over het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF), door mr. drs. Marije Otte. In de rubriek Uitgesproken gaat Vera Staaks, LL.B in op 'Aantonen duur hennepplantage'. Bovendien is er in de rubriek Extra een artikel over 'Uitstroom bijstandsgerechtigden uit bestuursrechtelijke premie' door Vera Staaks, LL.B. De Vraag van de maand gaat deze maand over "inhoudelijk beslissen op bezwaar". Verder is er in de editie van augustus een Interview met Erik Klein Egelink (bestuursrechter Rb Gelderland) en een Opinie van mr. Hans Nacinovic over "Gesubsidieerde rechtsbijstand". Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Topbezetting voor HSC / De Legibus Open 2016
Zevenvoudig Nederlands schaakkampioen Loek van Wely speelt mee

Op 9 en 10 juli wordt in Helmond het zesde HSC / De Legibus Open schaaktoernooi gespeeld. Dit jaar hebben zich maar liefst zes grootmeesters aangemeld. Favoriet voor de eindzege is de Brabantse grootmeester en zevenvoudig Nederlands kampioen Loek van Wely. Hij zal echter geduchte concurrentie krijgen van o.a. de Russische grootmeester Vladimir Epishin en de Duitse grootmeester Vladimir Daniel Fridman, beiden oud-winnaar van het toernooi. Het HSC / De Legibus Open is overigens niet alleen voor topspelers. Het toernooi is open voor schakers van elk niveau. Er zijn daarom ook zogenaamde ratingprijzen te verdienen op basis van speelsterkte. Het toernooi wordt gehouden in Partycentrum de Molen in de Molenstraat, te Helmond. Belangstellenden zijn welkom om tijdens het toernooi te komen kijken. De partijen die gespeeld worden in het topsegment zijn ook live te volgen op internet via de toernooiwebsite http://delegibus.hschelmond.nl. Het HSC / De Legibus Open is de voortzetting van het HSC Weekendtoernooi dat sinds 1991 wordt georganiseerd door de Helmondse Schaakclub, als een toernooi waar de gezelligheid vooropstond. Dat is nog altijd zo. Maar sinds de komst van De Legibus BV als hoofdsponsor komen er ook steeds meer topschakers naar het toernooi.

Schema kostendelersnorm en jongerennormen geactualiseerd
Per 1 juli 2016 zijn de normen en bedragen gewijzigd. Hierdoor zijn ook de schema's kostendelersnorm en jongerennormen geactualiseerd die door De Legibus in samenwerking met de Bijstandsbode.nl zijn opgesteld. Zie www.bijstandsbode.nl voor meer informatie, of download de schema's hier.

Bijstandsbode.nl juli 2016 verschenen
Op maandag 4 juli is de 30e editie van de Bijstandsbode.nl verschenen, met in de rubriek Uitgesproken een uitspraak van de CRvB inzake 'Lijden onder terugvordering van de bijstand' door mr. Hans Nacinovic. In de rubriek Achtergrond het eerste deel van het artikel van mr. drs. Marije Otte over 'Vermogensonderzoek in het buitenland'. Volgende maand zal dit in de Bijstandsbode.nl een vervolg krijgen. Bovendien deze maand een Extra over de 'normen en bedragen per 1 juli 2016'. De Vraag van de Maand gaat deze maand over iemand die op markten heeft gehandeld, verklaart geen inkomsten te hebben gehad en geen administratie heeft bijgehouden. De vraag is hoe in de boeteprocedure het benadelingsbedrag dient te worden vastgesteld. Is dat gewoon het (netto) teruggevorderde bedrag? Verder deze maand een Interview met Sadat Karabulut (Tweede Kamerlid SP), naar aanleiding van haar wetsvoorstel om een verdringingstoets in te voeren om werken zonder loon tegen te gaan. Ten slotte een Opinie van mr. Hans Nacinovic over 'De techniek staat voor niets...'. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Verhaal van (on)terechte bijstand

In PS Documenta nummer 7 van 2 juni 2016 is een artikel gepubliceerd van mr. H.W.M. Nacinovic over 'Verhaal van (on)terechte bijstand'. Lees hier het hele artikel.

Gemeenten moeten echt werk gaan maken van beschut werk

Nieuwsbericht DL Media 10 juni 2016 - Staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en Werkgelegenheid is niet tevreden over het aantal beschutte werkplaatsen tot nu toe. Dit zegt ze in een interview in het juninummer van Bijstandsbode.nl. Zij vindt het essentieel dat gemeenten werk maken van het aanbieden van beschut werk.

Sinds de invoering van de Participatiewet is het de taak van de gemeenten om dergelijke werkplaatsen te realiseren voor mensen die alleen in een beschutte werkomgeving kunnen werken. Het aantal gerealiseerde plaatsen is echter tot nu toe achter gebleven bij de verwachtingen.

Een veel gehoorde klacht van gemeenten is dat ze te weinig geld hebben. Maar dat is volgens Klijnsma niet juist:

“Het kabinet heeft voor de komende jaren nog eens 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat geld kunnen gemeenten inzetten voor gerealiseerde beschut werkplekken en bijvoorbeeld voor het afsluiten van no-riskpolissen voor mensen die beschut werken. Daarnaast kunnen gemeenten voor beschut werk ook nog gebruik maken van het extra geld dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor de compensatie van loon-prijs ontwikkelingen en vanaf 2018 komt ook budget beschikbaar vanuit de LIV (lage inkomensvoordeel)-gelden. Het kostenargument dat ik nogal eens hoor is met deze extra handreikingen volgens mij moeilijk vol te houden.”

Als gemeenten niet meer werken van het aanbieden van beschut werk zal Klijnsma de wet op dit punt gaan aanscherpen. Ze verwacht overigens niet dat dit nodig zal zijn.

Verder roept de staatssecretaris gemeenten op om vooral ook aandacht te besteden aan de re-integratie van jongeren met een beperking. De overstap van school naar werk voor jongeren die uit het voortgezet speciaal onderwijs komen vindt zij heel belangrijk.

Het hele interview is te lezen op www.bijstandsbode.nl.

Geen bijzondere bijstand meer voor eigen bijdrage rechtsbijstand

Nieuwbericht DL Media 9 juni 2016 - In een reactie die het kabinet heeft gegeven op het rapport “Herijking rechtsbijstand – Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand”, komt o.a. naar voren dat het kabinet de (aanvullende) bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage voor rechtsbijstand wil afschaffen en de inning van de eigen bijdrage over wil laten aan de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: Raad).

De Raad zal dan over de mogelijkheid beschikken om rechtzoekendenvolledig vrij te stellen van het betalen van de eigen bijdrage indien individuele omstandigheden ervoor zorgen dat ze niet in staat zijn om deze te betalen. Ook kan de Raad in bijzondere gevallen een passende betalingsregeling treffen (bijvoorbeeld door de eigen bijdrage in meerdere termijnen te laten betalen of de eigen bijdrage in een individueel geval te verlagen zonder dat deze nihil wordt). Door het creëren van dergelijke mogelijkheden tot individueel maatwerk in de Wet op de rechtsbijstand (Wrb), streeft het kabinet ernaar dat deze regeling gezien haar aard en doel, in het kader van de Participatiewet wordt beschouwd als een ‘passende en toereikend voorliggende voorziening’ als bedoeld in artikel 15 Participatiewet en er zodoende geen recht op (aanvullende) bijzondere bijstand bestaat.

De aanleiding voor het onderzoek was om de oorzaken van de kostenstijgingen in de gesubsidieerde rechtsbijstand te achterhalen, respectievelijk af te zien van de stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand en op zoek te gaan naar alternatieve financiering.

Twee amendementen bestuurlijke boete aangenomen

Nieuwsbericht DL Media 9 juni 2016 - De Tweede Kamer heeft ingestemd met een aanpassing van het wetsvoorstel ‘Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete’. Hiertoe zijn op 30 mei j.l. twee amendementen aangenomen. Deze amendementen hebben betrekking op de beslagvrije voet en de toegang tot schuldhulpverlening.

Het amendement met betrekking tot de beslagvrije voet, ingediend door de kamerleden Karabulut en Schouten, ziet erop dat de beslagvrije voet te allen tijde gerespecteerd wordt. Hiertoe wordt, naast de bestuurlijke boete, ook een eerder opgelegde bestuurlijke boete wegens recidive verrekend met de uitkering die de persoon ontvangt aan wie de bestuurlijke boete is opgelegd. Daarnaast is de regel dat de beslagvrije voet vatbaar is voor verrekening van de bestuurlijke boete bij recidive, vervallen. Dit houdt in dat de beslagvrije voet in stand wordt gehouden bij een persoon aan wie een recidive-boete is opgelegd. De indieners van het amendement achten het onwenselijk dat, door het buiten werking stellen van de beslagvrije voet, mensen niet meer kunnen voorzien in basisbehoeften zoals bed, bad en brood en opgroeiende kinderen onevenredig hard worden getroffen.
Met het ingediende amendement wordt ook de bepaling geschrapt dat een persoon, van wie de socialezekerheidsuitkering (anders dan een bijstandsuitkering) volledig wordt uitgewonnen vanwege de boete, bijstand kan aanvragen.

Het andere amendement, ingediend door het kamerlid Schouten, regelt dat iemand aan wie een bestuurlijke boete is opgelegd onder voorwaarden kan meewerken aan een schuldregeling. De uitvoeringsinstantie krijgt de bevoegdheid om de bestuurlijke boete voor het geheel of een deel kwijt te schelden wanneer de uitvoeringsinstantie meewerkt aan een schuldregeling. Er gelden wel drie voorwaarden: degene aan wie de bestuurlijke boete is opgelegd dient het verzoek in, er mag geen sprake zijn van opzet of grove schuld en binnen een jaar nadat de bestuurlijke boete is opgelegd mag niet nogmaals een overtreding van de inlichtingenverplichting zijn begaan.
Verder geldt dat de feiten en omstandigheden waarin een besluit tot het afzien van terugvordering in het kader van een schuldregeling wordt ingetrokken of herzien van overeenkomstige toepassing worden verklaard op de kwijtschelding. Zo is geregeld dat de kwijtschelding wordt ingetrokken of herzien als de betrokkene zich bijvoorbeeld niet houdt aan de afspraken in het kader van een schuldregeling en wordt het besluit tot kwijtschelding ingetrokken of herzien als blijkt dat binnen vijf jaar na het besluit tot kwijtschelding wederom een overtreding is begaan wegens eenzelfde gedraging.

Van Rijn: “Gemeenten moeten bij huishoudelijke hulp Wmo hun verantwoordelijkheid nemen”

Nieuwsbericht DL Media 9 juni 2016 – Op 18 mei j.l. heeft de CRvB 4 belangrijke uitspraken gedaan in het kader van de huishoudelijke hulp Wmo waarbij het belangrijkste oordeel is: de huishoudelijke hulp valt onder de Wmo 2015 en de wetsgeschiedenis bevat geen enkel aanknopingspunt dat de wetgever op dit punt heeft willen breken met de Wmo 2007. Staatssecretaris van Rijn roept gemeenten op om zo snel mogelijk te handelen naar dit oordeel van de CRvB.

Beleid aanpassen
Van Rijn wil dat gemeenten zo snel mogelijk hun verordening, beleid(sregels) en de uitvoering daarvan aanpassen en daarmee de wet naleven. Dit moet op een zo kort mogelijke termijn zodat de cliënten niet onnodig lang in onzekerheid verkeren. Hun belang moet voorop staan en volgens van Rijn moet voorkomen worden dat zij zich genoodzaakt voelen om naar de rechter toe te stappen.

Snel voorzieningen bieden aan burgers
Maar niet alleen het beleid moet worden aangepast en mensen die in een procedure zitten moeten geholpen worden, ook moeten gemeenten inwoners tegemoet komen die een afwijzing op hun aanvraag hebben ontvangen voor ondersteuning op basis van bestaand beleid dat strijdig is met de uitspraken van de CRvB, ook al hebben zij daartegen geen bezwaar gemaakt of beroep ingesteld. Van Rijn roept gemeenten op om hierover helder met de inwoners te communiceren en zelfs vooruit te lopen op nog te ontwikkelen/vast te stellen beleid.

Initiatieven lokale ombudsfunctie
Van Rijn juicht ook initiatieven als de lokale ombudsfunctie van harte toe om eventuele geschillen tussen cliënt en de gemeente op een laagdrempelige manier aan de voorkant op te lossen, zodat de gang naar de rechter in zoveel mogelijk situaties voorkomen kan worden. 

Interbestuurlijk toezicht
De staatssecretaris zal gemeenten op de voet volgen in hun stappen die ze ondernemen richting hun inwoners. Als het nodig is zal hij in het kader van het interbestuurlijk toezicht in contact treden met individuele gemeenten. Dit kan het geval zijn als gemeenten stil blijven zitten of te langzaam handelen.

Gemeente heeft grote beleidsvrijheid
Wat nog wordt benadrukt door van Rijn is dat de CRvB grote beleidsvrijheid toekent aan gemeenten bij de uitvoering van de Wmo 2015. Maatwerkoplossingen kunnen volgens de CRvB heel divers van aard zijn en één oplossing bestaat niet. Meerdere wegen kunnen volgens het hoogste bestuursorgaan naar Rome leiden, maar voor ieder van deze wegen geldt dat voldaan moet worden aan datgene wat in de Wmo 2015 is bepaald en de regels van de Algemene wet bestuursrecht.  

Praktische ondersteuning
De staatssecretaris gaat nog bezien of hij samen met de VNG praktische ondersteuning kan bieden aan gemeenten en hoe ze dit gaan doen.

Bijstandsbode.nl juni 2016 verschenen
Op dinsdag 1 juni is de 29e editie van de Bijstandsbode.nl verschenen, met een interview met niemand minder dan staatssecretaris Jetta Klijnsma.

In de rubriek Uitgesproken gaat Vera Staaks, LL.B. in op een uitspraak van de CRvB waarin geen bijzondere bijstand voor een babyuitzet wordt verleend. In de rubriek Achtergrond een artikel van mr. drs. Marije Otte over het opschorten van bijstand. Tevens een Extra van mr. Hans nacinovic over het "Matigen van terugvordering". De Vraag van de Maand heeft deze maand betrekking op wat geldt als een bewijs van betaling van huur. Een gemeente wilt bankafschriften eisen, omdat een kwitantie niet betrouwbaar is, mag dat? Ten slotte een Opinie van mr. Hans Nacinovic over Bijstand en asielzoekers. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Bijstandsbode.nl april 2016 verschenen
Op dinsdag 4 april is de Bijstandsbode.nl van april 2016 verschenen, met in de rubriek Uitgesproken het artikel 'Taarten bakken komt vrouw duur te staan' dat ingaat op een uitspraak van de CRvB. Mr. drs. Marije Otte gaat in de rubriek Achtergrond in op 'gewetensbezwaren en arbeidsplicht'. In de rubriek Extra is het artikel van Vera Staaks, LL.B over 'Betaling van de bijstand en wettelijke rente' opgenomen. Daarnaast is er een opiniestuk over 'Meedoen zonder geld' van mr. Hans Nacinovic naar aanleiding van het debat over de Participatiewet en de Wet banenafspraak gepubliceerd. Verder komt in de vraag van de maand het maken van bezwaar tegen een besluit over toekenning van bijstand aan de partner aan bod. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Bijstandsbode.nl maart 2016 verschenen
Op dinsdag 1 maart is de Bijstandsbode.nl van maart 2016 verschenen. Mr. drs. Marije Otte bespreekt in de rubriek Achtergrond het wetsvoorstel aanpassing Fraudewet. Verder een Extra van Willy Heesen over de vraag of vloerbedekking een duurzaam gebruiksgoed is. Tevens een uitspraak van de CRvB in Uitgesproken, die gaat over een casus waarin het vermoeden bestaat van een gezamenlijke huishouding, maar onvoldoende onderzoek is gedaan naar wederzijdse zorg. Bovendien een opiniestuk van mr. Hans Nacinovic 'Moet die tegenprestatie nou zo nodig' en een Interview met Pieter Tankink, bestuurslid Voedselbanken Nederland. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Wet taaleis Participatiewet
In de editie februari/maart 2016 van Sociaal Bestek is een artikel verschenen van mr. Hans Nacinovic over de Wet taaleis Participatiewet. Het artikel is via deze link te downloaden.
Bijstandsbode.nl februari 2016 verschenen
Op dinsdag 2 februari is de Bijstandsbode.nl van februari 2016 verschenen met onder andere een opiniestuk van mr. Hans Nacinovic 'Handen af van de CRvB!!', een achtergrondartikel van Vera Staaks, LL.B., over 'Beleidsruimte bij het vrijlaten van inkomsten uit arbeid' en een extra achtergrondartikel van Christel van der Tuuk, jurist bezwaar en beroep in overheidsdienst en Eva Nieuwenhuizen, advocaat bij “Eva Nieuwenhuizen Advocatuur“ over 'Onverschuldigd betaalde bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage advocaatkosten'. Verder bevat de Bijstandsbode.nl een Interview met Harry Haddering, een Wajonger die zich inzet als adviseur participatie en bespreekt mr. drs. Marije Otte in de rubriek Uitgesproken een uitspraak van de CRvB waarin een vijftal vragen worden beantwoord betreffende een gezamenlijke huishouding, het hoofdverblijf en het bijbehorend onderzoek. Ook wordt in de rubriek Vraag van de maand de vraag beantwoord over iemand die bij zijn oom en tante is gaan wonen. Kan deze persoon kosten delen met zijn neef? Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Bijstandsbode.nl januari 2016 verschenen
Op dinsdag 4 januari is de 24e editie van de Bijstandsbode.nl verschenen met onder andere het achtergrondartikel 'Eén jaar kostendelersnorm' van mr. drs. Marije Otte en een opiniestuk 'Het effect van re-integratie: oorzaak en gevolg' van mr. Hans Nacinovic. Ook heeft Vera Staaks, LL.B. in de rubriek Uitgesproken een artikel van de CRvB onder de loep genomen inzake de waarde van twee oude auto's. Haar artikel is getiteld 'Een kever is geen oldtimer'. Daarnaast is in de rubriek Extra een overzicht van de wijzigingen die zijn ingegaan per 1-1-2016 opgenomen. Bovendien is het schema kostendelersnorm geactualiseerd. Verder wordt de Vraag van de maand beantwoord inzake het terugvorderen van re-integratiekosten en werd een Interview afgenomen bij Margreet Willemsen, clusterleider Team Werk bij de gemeente Venlo. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Normenbrief 1 januari 2016 verschenen
Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2016 vastgesteld op € 1.524,60 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Wet Participatiewet, per genoemde datum eveneens wijzigen. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde bijstandsnormen en grondslagen IOAW en IOAZ. Voor de relevante belastingtarieven en de heffingskortingen geldt nog een voorbehoud van definitieve instemming door de Eerste Kamer.
Lees hier de normenbrief 1 januari 2016 die recent is verschenen via het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

 
Bijstandsbode.nl december 2015 is verschenen
Op dinsdag 1 december is de drieëntwintigste editie van de Bijstandsbode.nl verschenen. In de rubriek Achtergrond geeft Vera Staaks, LLB een overzicht van de wetswijzigingen per 1 januari 2016. In de rubriek Extra het artikel 'Civielrechtelijke geschilbeslechting in bijstandszaken' van mr. drs. Marije Otte. Mr. drs. Nicole Jacobs-Schneiders neemt in de rubriek Uitgesproken een uitspraak van de CRvB onder de loep, over een ambtenaar bij de sociale dienst die werd ontslagen vanwege betrokkenheid bij bijstandsfraude van zijn ouders. Verder - naar aanleiding van een nieuwsbericht van het CBS - het opiniestuk 'Ouders aan het werk; kinderen uit de bijstand' van mr. Hans Nacinovic in deze editie van de Bijstandsbode.nl. De Vraag van de maand gaat deze keer over de partnertoeslag bij studiefinanciering. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Schaken passie van Hans Nacinovic
In november verscheen in Sprank (hét opinieblad voor professionals op het terrein van participatie, werk en inkomen) een stuk over schaken en mr. Hans Nacinovic. Juridische vraagstukken zijn voor Hans Nacinovic als schaakproblemen: eenvoudige regels, oneindig veel mogelijkheden. Lees hier het hele stuk.

Inmiddels is ook bekend dat het HSC / De Legibus Open schaaktoernooi in 2016 op 9 en 10 juli gespeeld zal worden.
Scholingsplicht voor jongeren in de bijstand
Op 15 oktober jl. verscheen in PS Documenta 2015/14 het artikel 'Scholingsplicht voor jongeren in de bijstand' van Mr. Hans Nacinovic. U kunt dit artikel hier downloaden.
Bijstandsbode.nl editie november 2015 is verschenen
Op maandag 2 november is de tweeëntwintigste editie van de Bijstandsbode.nl verschenen. Gastschrijver Ingeborg Lunenburg gaat in de rubriek Opinie in op de vraag of er geen bijzondere bijstand mogelijk is voor waskosten. Mr. drs. Nicole Jacobs-Schneiders neemt in de rubriek Uitgesproken een uitspraak van de CRvB onder de loep  inzake het vrijlaten van inkomsten. Toegelicht wordt waarom het het college niet is toegestaan om nooit inkomsten vrij te laten. Bovendien geeft - eveneens gastschrijver - docent Willy Heessen in de rubriek Achtergrond deze maand een oplossing op de vraag of de WTOS nu wel of niet een voorliggende voorziening is. Mr. Hans Nacinovic bespreekt in de rubriek Extra of het zomaar kan dat asielzoekers minder bijstand ontvangen. Tenslotte is een Interview afgenomen bij Hans van Rooij, commissielid en voorzitter van diverse bezwaarschriftencommissies en is als Vraag van de maand een zeer interessante vraag over het afschaffen van de individuele inkomenstoeslag opgenomen. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Actualiteiten Participatiewet
Fris van start in 2016? Weten hoe de nieuwe kostendelersnorm moet worden toegepast? Even opfrissen over de geüniformeerde verplichtingen en verlagingen? Meer weten over het wetsvoorstel Aanpassing Fraudewet? Dan ben je bij deze actualiteiten bijeenkomst aan het juiste adres!

Ingeborg Lunenburg Opleiding + Advies en De Legibus recht in uitvoering praten je bij over de laatste stand van zaken.

21 januari 2016 (ochtend of middag)
Actualiteiten Participatiewet
Ochtend:
Klik hier voor meer informatie en het inschrijfformulier
Middag: Klik hier voor meer informatie en het inschrijfformulier

26 januari 2016 (ochtend of middag)
Actualiteiten Participatiewet
Ochtend:
Klik hier voor meer informatie en het inschrijfformulier
Middag: Klik hier voor meer informatie en het inschrijfformulier

Kindgebonden budget vermindert het verhaal van bijstand op onderhoudsplichtige ouder niet
Nieuwsbericht DL Media 10 oktober 2015 - De Hoge Raad heeft geoordeeld dat bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop niet in aanmerking dienen te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Er dient geen onderscheid te worden gemaakt tussen de alleenstaande ouderkop en het overige deel van het kindgebonden budget.

De Hoge Raad oordeelde dit op 9 oktober 2015 naar aanleiding van prejudiciële vragen inzake het kindgebonden budget in alimentatiezaken.

De uitspraak van de Hoge Raad betekent dat de jurisprudentie waarin dit werd gerekend tot vermindering van de behoefte van kind, niet meer geldt. Het gevolg is dat de onderhoudsplichtige ouder het kindgebondenbudget niet langer op zijn onderhoudsbijdrage in mindering mag brengen.

Hiermee zal deze uitspraak tevens gevolgen hebben voor bijstandsverhaal. Sinds de Wet Hervorming Kindregelingen ontstond er nogal wat onduidelijkheid over de gevolgen van deze wet voor bijstandsverhaal. Mr. Drs. Nicole Jacobs-Schneiders van het juridisch bureau De Legibus uit Helmond schreef in de Bijstandbode.nl van juli 2015 hier een artikel over.

Uit antwoorden van Minister Asscher op Kamervragen van SP en CDA bleek dat na de Wet Hervorming Kindregelingen de alleenstaande-ouderkop in het kindgebonden budget niet aan het inkomen van de verzorgende ouder werd toegerekend, maar direct in mindering werd gebracht op de (resterende) behoefte van het kind. Daarmee werd de onderhoudsplicht verlaagd met deze alleenstaande-ouderkop, met als gevolg dat gemeenten hierdoor minder bijstand konden verhalen op de ex-partner, indien er geen kinderalimentatie was afgesproken of de ex-partner niet of te weinig betaalt. Dat was nogal opmerkelijk gezien het feit dat bij de Wet Hervorming Kindregelingen eigenlijk geen sprake zou zijn van consequenties voor het verhaal van bijstand.
De eenentwintigste editie van de Bijstandsbode.nl is verschenen
Op donderdag 1 oktober is de eenentwintigste editie van de Bijstandsbode.nl verschenen. Mr. Hans Nacinovic stelt in de rubriek Opinie voor om de kostendelersnorm weer af te schaffen in zijn artikel 'Weg met de kostendelersnorm'. Mr. drs. Marije Otte borduurt verder aan het onderwerp giften en leningen in de rubriek Achtergrond, ditmaal echter over 'Betalingen door derden'. In de rubriek Uitgesproken wordt een uitspraak van de CRvB onder de loep genomen door mr. drs. Nicole Jacobs-Schneiders betreffende het verschil tussen het weigeren van een aanbod en gedragingen die inschakeling in de arbeid belemmeren. Daarnaast is deze uitspraak interessant vanwege het overgangsrecht dat speelt. Verder ook deze maand een Interview met Erik Megens, kwaliteitsmedewerker van de gemeente Oss en een Extra achtergrondartikel over 'De grenzen van de buiten behandeling stelling'. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
De twintigste editie van de Bijstandsbode.nl is online
Op dinsdag 1 september is de twintigste editie van de Bijstandsbode.nl gepubliceerd. In de rubriek Achtergrond geeft mr. drs. Nicole Jacobs-Schneiders meer informatie over giften en leningen. Tevens wordt in de rubriek Uitgesproken door mr. drs. Marije Otte ingegaan op de uitspraak van de CRvB inzake een echtpaar dat inkomsten van hun marktkraam heeft verzwegen. Het onbetaalde standgeld kost uiteindelijk de uitkering. Verder een interview met Jan de Jong, specialist voorliggende voorzieningen bij de gemeente Nijmegen en de vraag van de maand die deze maand ingaat op het intrekken van de uitkering, hetgeen in bezwaar onterecht blijkt, terwijl belanghebbende ook een nieuwe aanvraag heeft ingediend. In het antwoord wordt nader toegelicht hoe deze situatie afgehandeld dient te worden. Tenslotte ook een opiniestuk van mr. Hans Nacinovic over 'Niet arbeidsongeschikt is nog steeds niet aan het werk'. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
De negentiende editie van de Bijstandsbode.nl is online
Op maandag 3 augustus is de negentiende editie van de Bijstandsbode.nl verschenen. In deze editie staat mr. drs. Marije Otte stil bij het vakantiegeld in de rubriek Achtergrond. Daarnaast wordt in de rubriek Uitgesproken ingegaan op een uitspraak van de CRvB, waarbij een toevoeging wordt gedaan aan de indruisregel. De indruisregel blijkt namelijk slechts van toepassing op de periode vanaf de datum van het huisbezoek. Een mooie gelegenheid voor mr. drs. Nicole Jacobs-Schneiders om deze uitspraak onder de aandacht te brengen. Verder bespreekt mr. Hans Nacinovic in zijn opiniestuk de 'Buikdanseres met buikpijn', waarbij hij pleit voor een andere aanpak in dergelijke fraudegevallen. Tenslotte ook een Interview met Frank Wijnberg, medewerker bezwaar en beroep bij de gemeente Deventer. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Duitse grootmeester Daniel Fridman wint het HSC / De Legibus open 2015
Het vijfde HSC/De Legibus Open werd op zaterdag 11 en zondag 12 juli gehouden in het clublokaal van de Helmondse Schaakclub, Partycentrum De Molen en was een groot succes. Met 66 deelnemers was de opkomst beduidend hoger dan in de laatste jaren gebruikelijk was. De Duitse grootmeester Daniel Fridman ging naar huis met de winst. Zie voor meer informatie: http://www.hschelmond.nl/delegibus/.

Foto: Wethouder Stienen verricht de openingszet, na een korte toespraak, tegen de favoriet voor de eindzege, grootmeester Daniel Fridman.
Achttiende editie Bijstandsbode.nl verschenen
Op woensdag 1 juli is de achttiende editie van de Bijstandsbode.nl verschenen, waarin mr. drs. Nicole Jacobs-Schneiders in haar achtergrondartikel ingaat op bijstandsverhaal sinds de Wet Hervorming Kindregelingen. Daarnaast bespreekt mr. drs. Marije Otte in de rubriek "Uitgesproken" een uitspraak van de CRvB over een oude auto en bijstand. Ook is een opiniestuk van mr. Hans Nacinovic opgenomen, ditmaal over 'Labbekakken en kwakzalvers'. Verder een interview met Bernard de Leest, advocaat bij Zumpolle Advocaten en in de rubriek "Extra" is aandacht voor anticiperen op de technische wijziging kostendelersnorm (zie ook onderstaand nieuwsbericht). Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Anticiperen op technische wijziging kostendelersnorm
Op 5 juni is de Verzamelbrief SZW 2015-1 verschenen. Onder punt 30 van deze verzamelbrief verzoekt staatssecretaris Klijnsma gemeenten te anticiperen op de voorgenomen wijzigingen die zijn opgenomen in het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2016 dat binnenkort aan de Afdeling advisering van de Raad van State wordt gezonden. Naar aanleiding van signalen van de uitvoering is namelijk gebleken dat in de Participatiewet enkele technische omissies staan aangaande de kostendelersnorm. Dit heeft tot gevolg dat een kleine doelgroep, naar verwachting enkele tientallen tot maximaal tweehonderd huishoudens, een te lage dan wel te hoge uitkering ontvangt op grond van de wet. In het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2016 zullen deze omissies worden gerepareerd. Tevens is een omissie aangaande de alleenstaandennorm in de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) opgenomen. Maar dit terzijde.

Verzocht wordt om zo snel mogelijk te anticiperen op het wetsvoorstel, voor zover het betreft de doelgroep die een te lage uitkering ontvangt. Mensen die sinds 1 januari 2015 ingestroomd zijn in de Participatiewet kunnen nu al te maken hebben met de kostendelersnorm en dus een te lage uitkering ontvangen. Anticiperen is van belang, zodat zij zo snel mogelijk het juiste bedrag aan uitkering ontvangen. Tevens gaat per 1 juli 2015 - dan is het overgangsrecht afgelopen - de kostendelersnorm gelden voor het zittend bestand bijstandsgerechtigden met medebewoners. Indien zo snel mogelijk wordt geanticipeerd op deze voorgenomen wijziging kan voorkomen worden dat deze specifieke groep onbedoeld een te lage uitkering ontvangt.

Voor de doelgroep die op basis van de wet onbedoeld recht heeft op een te hoge uitkering kan de wijziging pas per 1 januari 2016 ingaan, waarbij dan nog een overgangsrecht van zes maanden in acht te worden genomen, omdat de wijziging een inkomensachteruitgang betreft. Vooralsnog is overigens nog niet verhelderd waarom er sprake is van een te hoge uitkering.

Wat betekent dit concreet?
De norm voor gehuwden, waarbij de één 21- en de ander 21+, met kind(eren) en medebewoners wordt met terugwerkende kracht per 1-1-2015 aangepast.
Download hier het door De Legibus en de Bijstandsbode.nl opgestelde schema van de jongerennormen die met terugwerkende kracht per 1-1-2015 gelden.
Download hier ook het schema van de aangepaste jongerennormen die zullen gelden vanaf 1-7-2015.

Eerder heeft De Legibus in samenwerking met de Bijstandsbode.nl zulke schema's opgesteld met de oude bedragen over de berekening van de kostendelersnorm (klik hier voor de pdf) en de jongerennormen (klik hier voor de pdf). Voor de volledigheid kunt u hier nu ook het schema met de berekening van de kostendelersnorm met de nieuwe bedragen per 1-7-2015 downloaden (zoals bekendgemaakt in de normenbrief juli 2015).
Roparun 2015
In het Pinksterweekend heeft het door De Legibus BV gesponsorde team de Resident uit Den Haag meegedaan aan de Roparun 2015. In deze sponsorloop van Parijs naar Rotterdam wordt geld opgehaald om de kwaliteit van leven van kankerpatiënten te bevorderen. Of, zoals ze het zelf zeggen: leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven. Team de Resident bestaat voornamelijk uit medewerkers van de ministeries van SZW en VWS.

Foto 1 Staatssecretaris Klijnsma zwaait op 22 mei het Roparunteam uit.  
  
Foto 2 Team de Resident is gefinisht in Rotterdam.

Zeventiende editie Bijstandsbode.nl verschenen
Op maandag 1 juni is de zeventiende editie van de Bijstandsbode.nl verschenen, met onder andere een achtergrondartikel "Wie verklaart wat? En dan..." van mr. Hans Nacinovic inzake een gezamenlijke huishouding. Verder bespreekt mr. drs. Marije Otte in de rubriek "Uitgesproken" een uitspraak van de CRvB over bijstandsfraude in haar artikel "Bijstandsfraude moet je wel bewijzen". Verder een opiniestuk "Afspraak is afspraak, maar wet is wet" van mr. Hans Nacinovic dat ingaat op de kwestie in Rotterdam over het bericht dat bijstandsgerechtigden zich daar vernederd blijken te voelen. En bovendien een interview met Jasmijn Lee Sack Fong, voorzitter van de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK). Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Team De Resident neemt weer deel aan Roparun 2015
Van 23 tot en met 25 mei 2015 vindt de Roparun 2015 plaats. Ook dit jaar is De Legibus hierbij weer hoofdsponsor van Team De Resident. Dit team is genoemd naar het gebouw de Resident in Den Haag waarin binnenkort de ministeries van VWS en SZW in gevestigd zullen zijn. Het team bestaat (voornamelijk) uit medewerkers van VWS en SZW. Zie voor meer informatie: www.teamderesident.nl.
De inschrijving van het vijfde schaaktoernooi "HSC/De Legibus Open" is geopend!
Op zaterdag 11 juli en zondag 12 juli 2015 wordt het vijfde HSC/De Legibus Open gehouden in het clublokaal van de Helmondse Schaakclub, Partycentrum De Molen. Zie voor meer informatie of inschrijven: www.hschelmond.nl/delegibus/.
Zestiende editie Bijstandsbode.nl verschenen
Op vrijdag 1 mei is de zestiende editie van de Bijstandsbode.nl verschenen, met onder andere een achtergrondartikel van mr. Hans Nacinovic over 'Handel op internet' en een opiniestuk 'Blijven oppassen in de bijstand' door mr. drs. Nicole Jacobs-Schneiders over grootouders die op kleinkinderen passen in de bijstand. Verder bespreekt mr. Kevin van de Berg in de rubriek "Uitgesproken" een uitspraak van de CRvB inzake bijverdiensten als toiletjuffrouw en wordt met Annemie Janssen, sociaal rechercheur bij de gemeente Roermond, in een interview ingegaan op het werk als sociaal rechercheur en de wijzigingen in de afgelopen jaren. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Vijftiende editie Bijstandsbode.nl verschenen
Op 1 april is de vijftiende editie van de Bijstandsbode.nl gepubliceerd. Hierin heeft Vera Staaks LL.B. een achtergrondartikel geschreven over 'Oppassen op kleinkind met een bijstandsuitkering'. Mr. Marije Otte bespreekt in de rubriek 'Uitgesproken' een uitspraak van de Rechtbank Limburg over een Prins carnaval die zijn bijstandsuitkering dreigde te verliezen. Verder is het opiniestuk 'Allemaal meedoen met de Participatiewet! Maar levert het ook werk op?' van mr. Hans Nacinovic en een interview met Marco Peters, raadslid CDA Heerlen over de Participatiewet opgenomen. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Bundel 'Jeugdwet Tekst & Toelichting' verkrijgbaar
De bundel 'Jeugdwet Tekst & Toelichting' is vanaf nu verkrijgbaar. Deze bundel bevat de tekst van de Jeugdwet met bijbehorende toelichting. Per wetsartikel is, voor zover relevant, de officiële toelichting opgenomen, afkomstig uit de parlementaire geschiedenis. De bundel is o.a. samengesteld door mr. drs. Nicole Jacobs (juridisch adviseur bij De Legibus BV). Zie voor meer informatie en bestellen shop.kluwer.nl.
Veertiende editie Bijstandsbode.nl verschenen
Op 2 maart 2015 is de veertiende editie van de Bijstandsbode.nl verschenen. In dit gratis maandelijks e-magazine over de bijstand is deze maand een achtergrondartikel 'Screenen op voorliggende voorzieningen en 'no cure no pay' van mr. Hans Nacinovic opgenomen. Ook bevat deze editie een extra achtergrondartikel van Vera Staaks, LL.B., over de mogelijkheid van vrijstelling van griffierecht, waarin zij een praktisch overzicht weergeeft. Verder in de rubriek 'Uitgesproken' een artikel van mr. Kevin van de Berg over een uitspraak van de CRvB waarin sprake is van bijstand met terugwerkende kracht en een opiniestuk van mr. Hans Nacinovic over 'Boetes, politici en preventie'. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Dertiende editie Bijstandsbode.nl verschenen
Op 13 februari 2015 is de dertiende editie van de Bijstandsbode.nl verschenen met o.a. een achtergrondartikel over beschut werk door mr. drs. Nicole Jacobs-Schneiders, een opiniestuk 'Aan het werk!' van mr. Hans Nacinovic, een interview met Martijn van Kraaij van Bureau PENG en in de rubriek 'Uitgesproken' een uitspraak van de CRvB waarbij een sollicitatiegesprek een reden is om af te zien van een huisbezoek met een redelijke grond. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Twaalfde editie Bijstandsbode.nl verschenen
Op 28 januari 2015 is de twaalfde editie van de Bijstandsbode.nl verschenen. In dit e-magazine wordt maandelijks gratis actuele informatie over de bijstand (en aanverwante wet- en regelgeving) gepubliceerd. Deze maand o.a. een interessant opiniestuk "Werken in het buitenland" van mr. Hans Nacinovic. Verder geeft mr. Kevin van de Berg achtergrondinformatie over het vaststellen van de beslagvrije voet (maatregelen schuldenbeleid). Ook deelt Jan Musch, klantmanager inkomen bij het Werkplein Baanzicht, in het interview zijn ervaringen met de lezers van de Bijstandsbode.nl over de Participatiewet. Daarnaast komt deze maand in de rubriek "Uitgesproken" een uitspraak over een 'volle brievenbus' aan bod.
Zie voor de Bijstandsbode.nl: www.bijstandsbode.nl.
PS Special Participatiewet verkrijgbaar
Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. In de PS Special Participatiewet worden de belangrijkste zaken van deze wetswijzigingen besproken. Mede-auteurs van deze PS Special zijn o.a. mr. Hans Nacinovic, mr. André Pepers, mr. drs. Marije Otte en mr. drs. Nicole Jacobs-Schneiders. Zie voor meer informatie en bestellen shop.kluwer.nl.


Nieuwsberichten 2014

Elfde editie Bijstandsbode.nl verschenen
Woensdag 10 december is de Bijstandsbode.nl van december 2014 verschenen. In deze Bijstandsbode.nl is onder meer een achtergrondartikel van mr. drs. Marije Otte opgenomen over de huidige Wajonger na 1 januari 2015. Ook treft u een opiniestuk aan van mr. Hans Nacinovic over het introduceren van een basisinkomen. Daarnaast neemt Vera Staaks LLB, een uitspraak van de CRvB onder de loep over iemand die op eigen kracht een baan vindt, maar toch een sanctie krijgt van de gemeente. Verder zijn de schema's m.b.t. de kostendelersnorm, die in de voorgaande editie zijn verschenen (zie ook onderstaand nieuwsbericht), geactualiseerd, nu het ministerie van SZW de nieuwe bijstandsnormen voor 2015 bekendgemaakt heeft. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Schema's kostendelersnorm verschenen
In de Bijstandsbode.nl van november 2014 zijn twee schema's gepubliceerd over de kostendelersnorm. Het betreft een schema dat als hulpmiddel kan dienen bij de berekening van de normen voor personen van 21 jaar en ouder en een schema met betrekking tot de jongerennormen. Klik hier voor meer informatie. Beide schema's zijn ook via de link in dit nieuwsbericht gratis downloaden.
Tiende editie Bijstandsbode.nl verschenen
Maandag 3 november is de tiende editie van de Bijstandsbode.nl verschenen. Hierin geeft mr. Hans Nacinovic achtergrond over het drempelbedrag in de bijzondere bijstand. Mr. Kevin van de Berg bespreekt de uitspraak van de CRvB over het recht op langdurigheidstoeslag van iemand die levenslang veroordeeld is. En mr. drs. Marije Otte gaat in haar opiniestuk 'Bijstand als Hotel California?' in op de cijfers die het CBS publiceerde met betrekking tot bijstandsgerechtigden die een baan vinden. Naast de nieuwsberichten en het overzicht van wetsvoorstellen die de WWB/Participatiewet wijzigen heeft de Bijstandsbode.nl bovendien schema's ter beschikking gesteld over de (berekening van de) kostendelersnorm. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Negende editie Bijstandsbode.nl verschenen
Woensdag 1 oktober jl. is de negende editie van de Bijstandsbode.nl online gegaan. Mr. Guido le Noble gaat in deze editie in op terugvordering van de bijstand en WSNP en beantwoordt de vraag: 'Wanneer ontstaat een vordering?'. Mr. drs. Marije Otte bespreekt een uitspraak van de CRvB in de rubriek 'Uitgesproken', waarin een man wordt ontmaskerd als biologische vader. Daarnaast hebben mr. Hans Nacinovic en Vera Staaks, LL.B nog eens nagerekend hoeveel een bijstandsmoeder nu echt heeft, naar aanleiding van het artikel van Annemarie van Gaal in het Financieele Dagblad. Bovendien een interview over de Participatiewet met Ingeborg Lunenburg van Ingeborg Lunenburg Opleiding + Advies. En tenslotte - naast de nieuwsberichten en het overzicht van wetsvoorstellen - een opiniestuk van mr. Hans Nacinovic over Bijstand en Pensioenen, naar aanleiding van het voornemen van de gemeente Enschede om pensioenvoorzieningen eerder aan te spreken. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Achtste editie Bijstandsbode.nl verschenen
Maandag 1 september jl. is de achtste editie van de Bijstandsbode.nl verschenen. Hierin geeft mevr. drs. A.M.J. Verleg - Bosboom, LL.B., achtergrondinformatie in het artikel "Wettelijke aanvraagprocedure voldoet niet meer" over haar onderzoek met betrekking tot de procedure van het aanvragen van bijstand, waarbij tevens de Handreiking aan gemeenten "Het aanvragen van bijstand" ter beschikking wordt gesteld (zie hierover ook onderstaand nieuwsbericht). Daarnaast bespreekt Vera Staaks, LL.B, in de achtste editie van de Bijstandsbode.nl de uitspraak van de CRvB inzake het aantonen van het verplaatsen van een hennepplantage. Verder wederom een interview in deze Bijstandsbode.nl, ditmaal met Jan Vroege, adviseur bedrijfsleven en publieke sector. Tenslotte een opiniestuk van mr. Hans Nacinovic over het adagium "Iedere burger wordt geacht de wet te kennen". Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.
Het aanvragen van bijstand; Handreiking aan Nederlandse gemeenten
Mevr. drs. A.M.J. Verleg - Bosboom, LL.B., deed in het kader van een afstudeeropdracht aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onderzoek naar de vragen m.b.t. de procedure van het aanvragen van bijstand: “Past het huidige juridisch kader nog wel bij de uitvoering van de aanvraagprocedure in de praktijk en waar dienen gemeenten in Nederland rekening mee te houden bij die procedure?”. Dit onderzoek kwam tot stand naar aanleiding van een artikel "Aanvragen staat vrij" van mr. Hans Nacinovic in de tweede editie van de Bijstandsbode.nl. In de achtste editie van de Bijstandsbode.nl geeft mevr. drs. A.M.J. Verleg - Bosboom, LL.B, bovendien achtergrondinformatie over dit onderzoek. Naar aanleiding van de bevindingen in het onderzoeksverslag is een Handreiking aan gemeenten "Het aanvragen van bijstand" geschreven. De documenten zijn hier gratis te downloaden.
Wet hervorming kindregelingen: De gevolgen voor uitkeringsgerechtigden en gemeenten
In Sociaal Bestek augustus/september 2014 is het artikel 'De gevolgen voor uitkeringsgerechtigden en gemeenten' over de Wet hervorming kindregelingen verschenen. Dit artikel is geschreven door mr. Hans Nacinovic. Op 24 juni heeft de Eerste Kamer ingestemd met deze wet, waardoor het aantal kindregelingen in de sociale zekerheid en in de fiscale sfeer teruggebracht wordt van tien naar vier. De vier regelingen die over blijven zijn: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag.
Zevende editie Bijstandsbode.nl verschenen
Vrijdag 1 augustus is de zevende editie van de Bijstandsbode.nl verschenen. In deze editie geeft mr. Kevin van de Berg achtergrond over de Wet taaleis WWB. Mr. Hans Nacinovic gaat in zijn opiniestuk in op de tegenprestatie en heeft bovendien in de rubriek 'Uitgesproken' een annotatie "Gestolen goed gedijt niet" geschreven over het in aanmerking nemen van gestolen geld. Verder bevat deze Bijstandsbode.nl een interview met Karin Sleeking, hoofd Expertisecentrum Sociaal Domein bij de VNG, over de Participatiewet. Focus is op de toekomst! Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl
Studiedag Participatiewet en WWB maatregelen
Op 4 of 16 of 23 september of 30 oktober vindt de 'Studiedag Participatiewet en WWB maatregelen' plaats, georganiseerd door Ingeborg Lunenburg Opleiding + Advies, met medewerking van De Legibus. Tijdens deze studiedag wordt u in één dag helemaal bijgepraat over de aankomende wetswijzigingen, die van het afgelopen jaar en actuele jurisprudentie. De studiedag is geschikt voor medewerkers beleid, kwaliteit, bezwaar & beroep, ervaren consulenten en secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommissie.
Zie voor meer informatie: www.ingeborglunenburg.nl of schrijf u direct in via dit inschrijfformulier per post of het digitale inschrijfformulier.

Vladimir Epishin wint HSC/De Legibus Open 2014
Het vierde HSC/De Legibus Open, dat op 28 en 29 juni werd gespeeld, is gewonnen door de Vladimir Epishin. Deze Russische grootmeester maakte eind jaren tachtig deel uit van het team van de vroegere wereldkampioen Karpov en liet zien het schaken nog niet te zijn verleerd. De tweede plaats was voor de Canadese meester Aman Hambleton. De Nederlandse grootmeester Harmen Jonkman legde beslag op de derde plaats. De vooraf als sterkste deelnemer ingeschatte jonge Canadese grootmeester Eric Hansen moest genoegen nemen met de vierde plaats.

 Zesde editie Bijstandsbode.nl verschenen
Dinsdag 1 juli is weer de - inmiddels zesde editie van de - Bijstandsbode.nl verschenen. Deze editie bevat o.a. achtergrond over de Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein, geschreven door mr. Kevin van de Berg. Bovendien geeft mr. Hans Nacinovic antwoord op de vraag of het college iemand kan verplichten om in het kader van zijn arbeids- en re-integratieverplichtingen naar een voorlichtingsbijeenkomst te komen. Wederom treft u een annotatie aan, ditmaal geschreven door mr. drs. Marije Otte, over een onaangekondigd huisbezoek. Hierin bespreekt zij de gevolgen van moderne communicatiemiddelen en het geven van een redelijke termijn door het college aan belanghebbende bij een onaangekondigd huisbezoek. Tenslotte bevat de zesde editie een interview met Judith Peerboom, medewerker Bezwaar en Beroep en het opiniestuk 'Vakantie ideeën' van mr. Hans Nacinovic , waarin hij ingaat op het voorstel van Kamerlid Potters (VVD) om de wet te wijzigen op het vlak van vakantierechten voor bijstandsgerechtigden, dat onlangs in de media aandacht heeft gekregen. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl

Team De Resident (Roparun) haalt maar liefst 17.000 euro op
Twee weken geleden liep Team De Resident (medewerkers van de ministeries van SZW en VWS) mee in de Roparun. Inmiddels is bekend dat dit door De Legibus gesteunde team met de estafetteloop van Parijs naar Rotterdam maar liefst 17.000 euro heeft opgehaald. Op de foto staat het hele team inclusief begeleiders tezamen met staatssecretaris Klijnsma van SZW. Team De Resident heeft ook een eigen website (http://www.teamderesident.nl).

Vijfde editie Bijstandsbode.nl verschenen
Maandag 2 juni 2014 is de vijfde editie van de Bijstandsbode.nl verschenen. In tegenstelling tot de vorige edities zal de Bijstandsbode.nl nu maandelijks verschijnen op de eerste werkdag van de maand. De vijfde editie bevat o.a. achtergrond over het nieuwe wetsvoorstel Wet koopkracht tegemoetkoming lage inkomens, geschreven door mr. Kevin van de Berg. Ook gaat mr. Hans Nacinovic in op de vraag of het college van belanghebbende nog steeds mag eisen dat hij een trajectplan ondertekent, nu deze verplichting niet in de wet staat. Verder een annotatie "Dilemma tussen nakomen arbeidsplicht en zorg voor partner" door Vera Staaks LLB en een interview met de Landelijke Cliëntenraad (LCR) over de participatiewet en het belang van cliëntenparticipatie. Tenslotte een opiniestuk van mr. Hans Nacinovic, waarin hij reageert op de visie van Halbe Zijlstra (fractievoorzitter VVD Tweede Kamer) op herziening van de belastingen, zoals de zorgtoeslag en huurtoeslag, en hij de samenhang met het wetsvoorstel Wet hervorming kindregelingen bespreekt. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl
Vierde editie Bijstandsbode.nl verschenen
Eind april is de vierde editie van de Bijstandsbode.nl verschenen met o.a. een opiniestuk van mr. Hans Nacinovic over Nederlands in de bijstand, een annotatie
('De voetbaltrainer') door mr. Kevin van de berg bij CRvB 15-04-2014, nr. 12/6752 WWB  en juridische achtergrond over de individuele studietoeslag door mr. drs. Nicole Jacobs-Schneiders. Ook bevat deze Bijstandsbode.nl een interview met Margot van den Broeke van de gemeente Weert over de voorgenomen 'kanteling van de eigen organisatie' op het gebied van klantbenadering. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl

De Legibus ook in 2014 hoofdsponsor van Team De Resident bij Roparun
Ook in 2014 sponsort De Legibus 'Team De Resident' (van de ministeries van SZW en VWS) bij de Roparun.

Klik hier voor meer informatie

 

Derde editie Bijstandsbode.nl verschenen
De derde editie van de Bijstandsbode.nl is in maart 2014 verschenen met o.a. juridische achtergrond over de individuele inkomenstoeslag ("Langdurigheidstoeslag nieuwe stijl") door mr. Hans Nacinovic, een opiniestuk van mr. drs. Marije Otte over de twee-woningen-regel in de AOW en een annotatie "Gemeente moet anticiperen op bestuurlijke lus" door Vera Staaks LLB. Tevens een interview met Lisette van de Gazelle, beleidsmedewerker van de gemeente Sittard-Geleen, over het beleid van de gemeente met het oog op de ontwikkelingen in de bijstand. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl
De Legibus is ook dit jaar weer hoofdsponsor van het HSC/De Legibus Open
Op 28 en 29 juni 2014 vindt het HSC/De Legibus Open weer plaats in Helmond. Een jaarlijks terugkerend schaaktoernooi dat door de Helmondse Schaakclub wordt georganiseerd. Voorheen stond het toernooi bekend als het HSC Weekendtoernooi. Sinds 2011 is het toernooi vernoemd naar de hoofdsponsor.
Zie voor meer informatie: www.hschelmond.nl
Tweede editie Bijstandsbode.nl verschenen
De tweede editie van de Bijstandsbode.nl is in februari 2014 verschenen met o.a. juridische achtergrond over de aanvraagprocedure ("Aanvragen staat vrij") door mr. Hans Nacinovic, een opiniestuk van mr. drs. Marije Otte over "Waarom een recht op deeltijdbijstand een slecht idee is" en een interview met wethouder Cees Oosterom van de gemeente Vlaardingen over de ontwikkelingen in de bijstand. Tevens attenderingen van recente ontwikkelingen in de WWB en een selectie van opvallende jurisprudentie, met onder andere een annotatie door mr. drs. Marije Otte bij CRvB 14-01-2014, 12/4198 en 12/4199 WWB ("Ontbrekende boekhouding kost drugsdealer 64.000 euro"). Zie voor meer informatie www.bijstandsbode.nl.
Eerste editie Bijstandsbode.nl verschenen
Op 31 januari 2014 is de eerste editie van de Bijstandsbode.nl verschenen. In dit e-magazine wordt maandelijks gratis actuele informatie over de bijstand (en aanverwante wet- en regelgeving) gepubliceerd. Deze maand een interessant opiniestuk "Betalen voor detentie: leuk voor aan de borreltafel" van mr. Hans Nacinovic en een annotatie bij 'CRvB 10-12-2013, nr. 12/5091 WWB' van Vera Staaks.
Zie voor de Bijstandsbode.nl: www.bijstandsbode.nl.


Nieuwsberichten
2013


Symposium "10 jaar Wet werk en bijstand"
Op 1 januari 2014 is het 10 jaar geleden dat de Wet werk en bijstand (WWB) in werking trad. Ter gelegenheid van dit feit organiseren Bureau PENG uit Amsterdam en De Legibus uit Helmond het symposium “10 jaar WWB”.

Tijdens dit symposium zal worden teruggekeken op de WWB. Wat maakte deze wet anders dan zijn voorgangers? Welke ontwikkelingen zijn er geweest? En natuurlijk zal er ook al vooruitgeblikt worden op de nieuwe Participatiewet, die per 1 januari 2015 de WWB moet vervangen.

Medewerking is reeds toegezegd door:

 • Tof Thissen, directeur KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten), lid Eerste Kamer en oud-voorzitter van Divosa
 • Erik Klein Egelink, bestuursrechter en vice-president bij Rechtbank Gelderland.
 • Sjoerd Osinga, directeur Sociale Dienst Veluwerand en gemeenteraadslid in Steenwijkerland

De gespreksleiding is in handen van het Nederlands Debat Instituut.

Het symposium wordt gehouden op donderdagmiddag 13 maart 2014 te Vianen (Van der Valk Hotel).

Interessante uitspraak van de CRvB verschenen met noot van Nicole Jacobs-Schneiders
Vorige week is een interessante noot verschenen van Nicole Jacobs-Schneiders in de Nieuwsbrief Jurisprudentie WWB van Kluwer Schulinck over het recht op bijstand en de herkomst van middelen waarmee belanghebbende een aankoop heeft gedaan (CRvB 22-10-2013, nrs. 12/638 WWB e.a.).

Artikel: Wetsvoorstel hervorming kindregelingen sluit onvoldoende aan op bijstandswetgeving.
Met het wetsvoorstel hervorming kindregelingen wordt beoogd per 1-1-2015 van 11 kindregelingen terug naar 4 kindregelingen te gaan.
Lees hier het hele artikel dat ingaat op dit wetsvoorstel en de bijstandswetgeving, geschreven door mr. H. Nacinovic en mr. drs. N. Jacobs-Schneiders. Dit artikel is tevens gepubliceerd in PS Documenta 2013/14.
Lees het artikel
De Legibus is sponsor van het Kluwer Schulinck Congres
De Legibus is nu officieel sponsor van het 'Congres Sociale Zekerheid in beweging', georganiseerd door Kluwer Schulinck. Zie voor meer informatie over het congres http://www.kluwerschulinck.nl/congres-socialezekerheid.
De Legibus is ook dit jaar weer hoofdsponsor van het HSC/De Legibus Open
Ook dit jaar vindt het HSC/De Legibus Open weer plaats in Helmond. Een jaarlijks terugkerend schaaktoernooi dat door de Helmondse Schaakclub wordt georganiseerd. Voorheen stond het toernooi bekend als het HSC Weekendtoernooi. Sinds 2011 is het toernooi vernoemd naar de hoofdsponsor.
Lees meer

De Legibus hoofdsponsor van Team De Resident bij Roparun
Ook in 2013 sponsort De Legibus 'Team De Resident' bij de Roparun. In 2012 was De Legibus sponsor van Team SZW, de voorloper van Team De Resident.

 
Fotomoment bij de Roparun van Team De Resident
samen met Minister Asscher en minister Schippers

Lees meer

 

De Legibus B.V.
Dorpsstraat 4
5708 GH  Helmond
KvK:17284837
Telefoon:0492-532155
E-mail:info@delegibus.nl
De Legibus B.V.
Dorpsstraat 4
5708 GH  Helmond
KvK: 17284837
Tel.: 0492-532155
info@delegibus.nl