Actualiteiten

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Bijstandsbode.nl oktober 2018 is verschenen

De 47e editie van de Bijstandsbode.nl is in oktober 2018 verschenen. De Achtergrond van mr. Hans Nacinovic gaat over 'Onderzoek in het buitenland'. In de Uitgesproken gaat mr. drs. Marije Otte in op 'Uitzicht op inkomensverbetering?'. De Vraag van de maand gaat over een inwonende zoon die bijstand aanvraagt en de inlichtingenplicht. En de Opinie van mr. Hans Nacinovic gaat over Informele ontheffingen. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Tegemoetkoming Q-koorts slachtoffers telt niet mee voor de bijstand

DL Media 6 november 2018 - Minister Bruins voor Medische Zorg heeft in september een regeling getroffen voor de verstrekking van een tegemoetkoming in verband met de grote gevolgen van de Q-koortsuitbraak. Q-koortsslachtoffers kunnen in 2019 een tegemoetkoming krijgen van maximaal € 15.000,-. Staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nu geregeld dat deze tegemoetkoming niet meetelt als middel bij het eventuele recht op een bijstandsuitkering van een Q-koortsslachtoffer.

Q-koortsslachtoffers, patiënten of hun nabestaanden kunnen tot en met 31 januari 2019 een tegemoetkoming aanvragen bij het Ministerie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Gemeenten zijn al in zijn algemeenheid bevoegd om dergelijke vergoedingen voor materiële of immateriële schade niet mee te tellen bij de middelentoets voor de bijstand. Voor zover dit tenminste vanuit het perspectief van bijstandsverlening door de gemeente verantwoord wordt geacht. Daarnaast kan de Staatsecretaris bepalen dat bepaalde vergoedingen hoe dan ook niet meetellen. Staatssecretaris van Ark heeft van die mogelijkheid nu gebruik gemaakt en de tegemoetkoming voor Q-koortsslachtoffers toegevoegd aan de lijst van vrijgelaten vergoeding van artikel 7 van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ.

Deze wijziging van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ treedt in werking op 1 januari 2019. Dat is ruim op tijd, aangezien de tegemoetkomingen pas na sluiting van de aanvraagtermijn zullen worden toegekend.

Indexering verhaalsbijdragen bijstand

Nieuwsbericht DL Media 29 oktober 2018 - De Minister voor Rechtsbescherming heeft het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2019 worden verhoogd vastgesteld op 2% (Stcrt. 2018, 60162). Dit betekent dat alimentatiebijdragen in beginsel per 1 januari 2019 met 2 % worden verhoogd. Deze indexering van de alimentatie geldt op grond van artikel 62d Participatiewet ook voor de door de rechter vastgestelde verhaalsbijdragen in het geval een gemeente de kosten van bijstand op een onderhoudsplichtige verhaalt.

De vastgestelde verhaalsbijdragen kunnen dus per 1 januari 2019 ook met 2 % worden verhoogd. Dit is echter anders als de rechter deze indexering heeft verboden of juist een andere wijze van indexeren heeft vastgesteld. Dan moet de indexering achterwege blijven dan wel die andere, door de rechter vastgestelde, wijze van indexeren worden gevolgd.

Geen nieuwe schulden maken

Lees hier de Column 'Geen nieuwe schulden maken' uit het tijdschrift Schuldsanering van mr. Hans Nacinovic.

KAMER NEEMT MOTIES PARTICIPATIEWET AAN

CAO beschut werk en andere moties

Volgens de Tweede Kamer moet er snel een CAO komen voor beschut werk. Ook verzoekt de Kamer de regering om de verdere vormgeving van een sociaal ontwikkelbedrijf te bezien, dat voor mensen met een arbeidsbeperking kan dienen als een opstap naar werk, als een plek om in een beschutte omgeving te werken en als een plek om op terug te vallen als het niet lukt bij een reguliere werkgever. Dit zijn enkele van de moties die de Tweede Kamer op 9 oktober in de plenaire vergadering over de Participatiewet heeft aangenomen.

De overige aangenomen moties roepen het kabinet op:

  • per arbeidsmarktregio te inventariseren hoe mensen met een arbeidsbeperking aan het werk worden geholpen;
  • gemeenten voor te lichten over de mogelijkheid om interne begeleiding bij werkgevers te financieren voor on the job-coaching van mensen met een arbeidsbeperking;
  • te bevorderen dat bijstandsgerechtigden bij hun zoektocht naar werk in alle gemeenten op maat worden ondersteund, bijvoorbeeld met intensieve persoonlijke begeleiding en scholing;
  • onderzoek te doen naar informele ontheffingen van de arbeidsplicht in de Participatiewet; en 
  • de werkgelegenheid die de overheid inkoopt bij private partijen mee te laten tellen bij de banenafspraak voor het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking.

Een motie voor een wettelijk recht op toegang tot sociale werkvoorzieningsbedrijven haalde het niet, net als een motie om beschutte werkplekken in stand te houden en uit te breiden, een motie voor onderzoek naar een slimmere handhavingspraktijk en een motie om loondispensatie in de Wajong te vervangen door loonkostensubsidie.

Nieuwsbericht DL Media 10-10-2018

Bijstandsbode.nl september 2018 verschenen

Vandaag is de 56e editie van de Bijstandsbode.nl verschenen, met als Achtergrond 'De geschiedenis van de gezamenlijke huishouding', door mr. Hans Nacinovic. De vraag van de maand gaat over 'Niet meewerken aan arbeidsinschakeling'. Ook in deze editie een Uitgesproken over 'Overmacht' door mr. Marije Otte. Verder een opinie van mr. Hans Nacinovic over 'De mantelzorger met een belastingschuld'. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

 

Compensatieregeling Bbz 2004

Nieuwsbericht DL Media - De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitwerking van de compensatieregeling voor ondernemers die in de periode 2014-2016 te maken hebben gekregen met terugvorderingen van toeslagen als gevolg van de omzetting van een renteloze lening in een gift op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). De staatssecretaris loopt met zijn brief (Kamerstukken II 201819, 35 026, nr. 5) vooruit op de behandeling door de Kamer van het Belastingplan 2019, dat een artikel bevat dat een grondslag biedt voor de compensatieregeling.

De compensatieregeling zal er als volgt uit gaan zien: de ondernemer die door de omzetting van zijn leenbijstand in een gift toeslag heeft moeten terugbetalen over de toeslagjaren 2014-2016, kan zich met een schriftelijk verzoek, voorzien van de benodigde bewijsstukken, wenden tot de Belastingdienst/Toeslagen. Zijn recht op toeslag voor het betreffende jaar wordt dan opnieuw toegekend op basis van een toetsingsinkomen waaruit het bestanddeel dat betrekking heeft op de leenbijstand is geëlimineerd. Een eerdere terugvordering van toeslag als gevolg van de omzetting van de leenbijstand in een gift vervalt dan. De door de ondernemer inmiddels terugbetaalde toeslag wordt alsnog toegekend en weer aan hem uitbetaald. In afwachting van aanvaarding van het Belastingplan 2019 door de Tweede en Eerste Kamer kunnen ondernemers die in aanmerking komen voor de regeling zich al melden bij de Belastingdienst/Toeslagen met het verzoek en de bewijsstukken. Lopende invorderingsmaatregelen of betalingsregelingen zullen dan worden aangehouden.

De staatssecretaris merkt in zijn brief nog op dat de compensatieregeling, om uitvoeringstechnische redenen, ook openstaat voor ondernemers die in de periode 2014-2016 toeslag hebben moeten terugbetalen en daarvoor zijn gecompenseerd door hun gemeente via de bijzondere bijstand. In die gevallen kan dus sprake zijn van dubbele compensatie. Gemeenten kunnen in dat geval de door hen verstrekte bijzondere bijstand terugvorderen. Op verzoek verstrekt de Belastingdienst/Toeslagen aan een gemeente die daarom verzoekt de gegevens van de ondernemers in die gemeente die zijn gecompenseerd via de compensatieregeling.

Het probleem dat de door een ondernemer ontvangen leenbijstand doorwerkt in zijn toetsingsinkomen en het daaraan gekoppelde recht op toeslag, is met ingang van de toeslagjaren vanaf 2017 structureel opgelost.

Bijstandsbode.nl augustus 2018 verschenen

De 55e editie van de bijstandsbode.nl is nu online, met als Achtergrond 'Bijstand en vakantie, door mr. Hans Nacinovic. Ook in deze editie een Uitgesproken over 'Schoolverlaterskorting' door mr. Marije Otte. De vraag van de maand gaat over Aanvullende zorgverzekering en bijzondere bijstand. Verder een opinie van mr. Hans Nacinovic over 'Voortvluchtige criminelen of foutjes van Justitie'. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Bijstandsbode.nl juli 2018 verschenen

Vandaag is de 54e editie van de bijstandsbode.nl verschenen, met deze maand als Achtergrond "Beslag op vakantiegeld", de Opinie: "Slim handhaven?", in de Uitgesproken "Wie niet horen wil..." en de Vraag van de maand "Kostendelersnorm en artikel 12 Pw". Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Bijstandsbode.nl juni 2018 online

De Bijstandsbode.nl van juni 2018 staat online, met deze maand een overzicht van de nieuwe normen en bedragen per 1 juli 2018. Verder in de Uitgesproken een nieuwe casus over de uitzondering op de kostendelersnorm voor samenwonenden met een commerciële relatie. Deze maand gaat het over kamerbewoners die de totale huur van hun huis onderling gelijkmatig verdelen. De vraag is of dan nog van een commerciële huurprijs kan worden gesproken. De Vraag van de maand gaat over het recht op bijstand na een intrekkings- en terugvorderingsbesluit wegens verzwegen vermogen. Herleeft het recht op bijstand automatisch na intering op dat vermogen? In de Opinie bespreekt mr. Hans Nacinovic de individuele studietoeslag. Als vorm van bijzondere bijstand is die toeslag een vreemde eend in de bijt van de Participatiewet. De regeling kan daarom veel beter worden uitgevoerd door DUO. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Bijstandsbode.nl mei 2018 online

De Bijstandsbode.nl van mei 2018 staat online, met deze maand een Achtergrond over het verstrekken van individuele bijzondere bijstand op basis van groepskenmerken. Het bestaat (nog) niet, maar het kan wel... In de Uitgesproken een leuke casus over een oom met een inwonend nichtje met wie hij wel of niet een commerciële relatie heeft. Is de kostendelersnorm op hen van toepassing?  De Vraag van de maand mei gaat over een man die tijdens een huisbezoek zijn ongenoegen verbaal duidelijk laat merken. Is dat voldoende voor intrekking van het recht op bijstand? Tot slot legt mr. Hans Nacinovic in de Opinie 'Een luchtballonnetje' uit waarom VVD-fractievoorzitter Dijkhoff niet lang genoeg heeft nagedacht over het verlagen van de bijstandsuitkering. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Cursus Actualiteiten Participatiewet voor advocaten: Verplaatst naar 21 september (in plaats van vrijdag 15 juni 2018)

Mr. Hans Nacinovic zal in samenwerking met focus Advocaten te Helmond de cursus actualiteiten Participatiewet voor advocaten geven. Zie onderstaande pdf voor meer informatie. Deze cursus is verplaatst naar 21 september 2018.

Beperking loonkostensubsidie

Nieuwsbericht DL Media 26 april 2018 - Bollenstreek mag loonkostensubsidie arbeidsgehandicapten niet terugschroeven naar 25,5 uur. De gemeenten in de Bollenstreek mogen de loonkostensubsidie voor arbeidsgehandicapten niet terugschroeven van 40 naar 25,5 uur. De gemeenten mogen ook niet bij verordening mensen uit de doelgroep loonkostensubsidie aan wie een werkgever een arbeidsovereenkomst wil aanbieden, uitsluiten van subsidie. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris Van Ark (SZW) op Kamervragen van de SP over dit onderwerp. Van Ark wijst erop dat loonkostensubsidie is bedoeld om werkgevers te stimuleren mensen aan te nemen die niet zelfstandig het minimumloon per uur kunnen verdienen. Daarbij is het aantal uren in de arbeidsovereenkomst een zaak van werkgever en werknemer. Het is, gezien artikel 10d lid 4 Participatiewet, voor gemeenten niet mogelijk om slechts voor een deel van de tussen werkgever en werknemer overeengekomen arbeidsuren loonkostensubsidie te verstrekken en voor een ander deel niet. Gemeenten mogen ook niet bij verordening bepalen dat alleen mensen met een bijstandsuitkering in aanmerking komen voor loonkostensubsidie. Het uitsluiten van niet-uitkeringsgerechtigden is dus niet toegestaan.  

Bijstandsbode.nl april 2018 online

Op 26 april is de 51e editie van de Bijstandsbode.nl verschenen, met een Extra over de compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen. In de rubriek Achtergrond aandacht voor de omgang met bijstandsgerechtigden met een negatief vermogen. In de Uitgesproken wordt ingezoomd op de hoogte van de bestuurlijke boete. Hoe wordt die precies afgestemd op de draagkracht van de overtreder? De Vraag van de maand april gaat over terugvordering van achteraf ontvangen middelen. Wat doe je met de bijstandsaanvraag en de verstrekte voorschotten van iemand die na een juridische procedure alsnog een WW-uitkering ontvangt? En in de Opinie zet mr. Hans Nacinovic uiteen waarom de invoering van loondispensatie voor werknemers met een arbeidsbeperking ondanks alles toch een slecht idee is. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Bijstandsbode.nl maart 2018 verschenen

Deze maand is de Bijstandsbode.nl van maart 2018 verschenen. Het is de 50ste editie van de Bijstandsbode.nl, met een Extra over het compenseren van de ALO-kop voor alleenstaande ouders die deze uitkering mislopen vanwege een definitieverschil tussen de Participatiewet en de fiscale regels. In de rubriek Achtergrond het vierde deel van een serie artikelen over terugvordering. Dit keer gaat het over de terugvordering van achteraf verkregen middelen. Verder in de rubriek Uitgesproken een casus die het belang van goede voorlichting illustreert aan de hand van wat er kan gebeuren als iemand zich niet laat adviseren: geen baan, geen WW én geen bijstand. De Vraag van de maand maart gaat over een zelfstandige met een dure auto. Gelden voor hem dezelfde regels over vermogen als voor gewone bijstandsgerechtigden? In de Opinie legt mr. Hans Nacinovic al die mensen die zich boos maakten over de verwerping door de rechter van het Tilburgse onderzoek naar verzwegen vermogen in Turkije nog eens uit wat het verschil is tussen discriminatie en hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Cursus actualiteiten Participatiewet voor advocaten: vrijdag 15 juni 2018

Op vrijdag 15 juni 2018 zal mr. Hans Nacinovic in samenwerking met focus Advocaten te Helmond de cursus actualiteiten Participatiewet voor advocaten geven. Zie onderstaande pdf voor meer informatie.

Bijstandsbode.nl januari 2018 verschenen

In januari is de Bijstandsbode.nl van januari 2018 verschenen. Voor de rubriek Extra heeft de redactie het schema over de kostendelersnorm met de jongerennormen geupdated. De rubriek Achtergrond bevat het derde deel van een serie artikelen over terugvordering. Dit keer gaat het over de terugvordering van leenbijstand. In de Uitgesproken een interessante casus over een hoogbejaard echtpaar dat wordt geconfronteerd met een onderzoeksrapport waarin staat dat het onroerend goed bezit in het buitenland. Dat is echter niet zo. Zoon en schoondochter maken aanzienlijke kosten om dit te bewijzen. De vraag is of de gemeente die kosten moet vergoeden. De Vraag van de maand januari gaat over een vrouw die haar buurvrouw helpt in het huishouden, als onbetaalde mantelzorg. De vraag is of sprake is van een verwijtbaar verlies van algemeen geaccepteerde arbeid als de vrouw stopt met dit werk. In de Opinie pleit mr. Hans Nacinovic voor aanpassing van de sollicitatieplicht voor ouderen in de bijstand. Is het niet een beter idee om 60-plussers die al jaren in de bijstand zitten, te ontheffen van hun sollicitatieplicht in ruil voor het verrichten van vrijwilligerswerk? Daarnaast bevat deze Bijstandsbode.nl, zoals gebruikelijk, een overzicht van de wetsvoorstellen die van invloed zijn op de Participatiewet. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Zie het Archief voor de oudere berichten.

Tweets


Neem contact op
De Legibus B.V.
Dorpsstraat 4
5708 GH  Helmond
KvK:17284837
Telefoon:0492-532155
E-mail:info@delegibus.nl
De Legibus B.V.
Dorpsstraat 4
5708 GH  Helmond
KvK: 17284837
Tel.: 0492-532155
info@delegibus.nl