Actualiteiten

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

 Tweede Kamer wil af van toeslagenstelsel

Nieuwsbericht DL Media 11 december 2019 - De Tweede Kamer heeft op 10 december unaniem de motie Bruins (CU) en Van Weyenberg (D66) aangenomen. In deze motie wordt de regering opgeroepen om alternatieven voor het toeslagenstelsel te onderzoeken. Het systeem is te lastig voor veel burgers. Bovendien is er ook een fors niet-gebruik van de verschillende toeslagen.

De directe aanleiding voor het indienen van de motie was het debacle bij de Belastingdienst/Toeslagen met de opsporing van fraude met de kinderopvangtoeslag, de zogenaamde CAF11-affaire. De Belastingdienst/Toeslagen had in veel gevallen zonder afdoende bewijs van fraude de kinderopvangtoeslag stopgezet en teruggevorderd. Een aantal ouders is daardoor in grote financiële problemen gekomen. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft daarom eerder deze week een compensatieregeling in het leven geroepen om de schade aan deze ouders te vergoeden.
De Kamer trekt de kwestie echter breder en stelt nu het hele stelsel van toeslagen ter discussie. Naast de kinderopvangtoeslag, gaat het dan ook om de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Als mogelijk te onderzoeken alternatieven voor het huidige toeslagenstelsel noemen Bruins en Van Weyenberg alternatieve inkomensafhankelijke arrangementen, (uitkeerbare) heffingskortingen, decentralisatie van toeslagen en/of verhoging van het wettelijk minimumloon en uitkeringen.

 Belastingdienst/Toeslagen maakt pas op de plaats met dwanginvorderingen

Nieuwsbericht DL Media 9 november 2019 - Staatssecretaris Snel van Financiën heeft op 8 november de Tweede Kamer bericht dat de Belastingdienst/Toeslagen voorlopig een pas op de plaats maken als het gaat om het inzetten van nieuwe dwanginvorderingsmaatregelen (bijvoorbeeld loonbeslag of verrekening).

Via de Belastingdienst/Toeslagen kunnen mensen, afhankelijk van hun inkomen en situatie, in aanmerking komen voor huurtoeslag, zorgtoeslag inkomen, kinderopvangtoeslag of kindgebondenbudget. Wie teveel heeft ontvangen, moet dit weer terugbetalen. Omdat niet iedereen dat even makkelijk kan, kan er een betalingsregeling worden getroffen. Maar er wordt geen persoonlijke betalingsregeling getroffen als er sprake is van opzet of grove schuld bij het ontstaan van de vordering.
Er is echter discussie of dit altijd wel terecht is. Daarom wordt hiernaar nu onderzoek gedaan door een commissie onder leiding van oud-minister Donner en door de Auditdienst Rijk (ADR). Staatssecretaris Snel zegt nu hangend dit onderzoek op de ‘pauzeknop’ te hebben gedrukt.
Concreet houdt de maatregel in dat bij de Belastingdienst/Toeslagen bij de terugvordering van toeslagen voorlopig geen nieuwe dwanginvorderingsmaatregelen zal nemen in gevallen waarin een persoonlijke betalingsregeling wegens opzet of grove schuld is afgewezen. En voorts zal bij nieuwe verzoeken om een persoonlijke betalingsregeling voor een toeslagschuld voorlopig geen onderzoek worden gedaan naar opzet/grove schuld, tenzij er een inmiddels onherroepelijk geworden vergrijpboete is opgelegd of strafrechtelijke vervolging is ingesteld.
Het gaat in totaal om ongeveer 8.500 mensen met een totale openstaande toeslagschuld ongeveer € 160 miljoen.
Overigens maakte het Centraal Planbureau CPB) eveneens op 8 november bekend meer dan helft huurtoeslagen en kindgebonden budgetten moet achteraf gecorrigeerd worden. Het blijkt voor een huishouden namelijk lastig om vooraf in te schatten op hoeveel toeslag men recht heeft. Daardoor krijgt men te veel of juist te weinig aan toeslagen.

 Minister Koolmees gaat niet door met vervroegde no-riskpolis

Nieuwsbericht DL Media 1 november 2019 - Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat niet over tot vervroegde inzet van de no-riskpolis. De minister heeft hiertoe besloten, omdat uit een experiment met de vervroegde inzet van de no-riskpolis blijkt dat mensen met een vervroegde no-riskpolis niet vaker en ook niet duurzamer aan het werk komen dan mensen zonder deze no-riskpolis. Dit heeft hij op 29 oktober in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Met een no-riskpolis kunnen werkgevers bepaalde mensen met een ziekte of handicap aannemen, waarbij de financiële risico’s voor het geval dat betreffende werknemer uitvalt wegens arbeidsongeschiktheid bij het UWV blijven. De werkgever kan dan een Ziektewetuitkering krijgen als de werknemer ziek wordt. Ook hoeft hij geen hogere premie hoeft te betalen voor de Ziektewet. En ook als de werknemer in de WGA komt, hoeft de werkgever geen hogere geen hogere premie te betalen als de werknemer in de WGA komt.
Normaal gesproken krijgen mensen na de aanvraag van een WIA-uitkering, dus na twee jaar ziekte, recht op een no-riskpolis. Het ontstaan van dit recht werd met het experiment één jaar vervroegd: alle ZW-gerechtigden die minstens één jaar ziek waren en voor wie UWV een eerstejaars ziektewetbeoordeling verrichte, kregen recht op een no-riskpolis. Maar omdat de gehoopte resultaten zijn uitgebleven gaat minister Koolmees hier niet mee door.
Koolmees wil wel nog laten onderzoeken of de no-riskpolis een oplossing kan bieden voor mensen met een chronische aandoening. Ook gaat hij onderzoeken hoe de mogelijkheden van de no-riskpolis voor mensen met scholingsbelemmeringen beter benut kunnen worden.

 Bijstandsbode 68, oktober 2019

In het Achtergrond-artikel van deze editie bespreekt mr. Hans Nacinovic de invloed van het opbouwen of ontvangen van pensioen op het recht op bijstand. Dit verschilt al naar gelang de pijler waar het pensioen valt: AOW, werkgeverspensioen of individuele pensioenvoorziening.

In editie 68 vindt u verder onder meer:

 • De Uitgesproken van deze maand gaat over een nieuw voorbeeld van hoe je als bijstandsfraudeur tegen de lamp kunt lopen. In dit geval pakt het indienen van een schadeclaim bij de verzekering bijzonder slecht uit.
 • De Vraag van de maand gaat over het recht op bijstand van vreemdelingen. Moet iemand die beroep heeft ingesteld tegen de intrekking van zijn verblijfsvergunning worden gelijkgesteld met een Nederlander?
 • Verder heeft mr. Hans Nacinovic in Opinie hoge verwachtingen van het nieuwe re-integratiefonds van de gemeente Hardenberg. Hij hoopt dat een eventueel succes van dit fonds kan worden doorvertaald naar de Participatiewet.

Wetsvoorstellen en nieuws

Daarnaast bevat de Bijstandsbode een overzicht van het nieuws en de wetsvoorstellen die van invloed zijn op de Participatiewet.

Lees de volledige Bijstandsbode 68.

 Indexering verhaalsbijdragen bijstand

Nieuwsbericht DL Media 29 oktober 2019 - De Minister de Minister voor Rechtsbescherming heeft het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2020 worden verhoogd vastgesteld op 2,5% (Stcrt. 2019, 58409). Dit betekent dat alimentatiebijdragen per 1 januari 2020 met 2,5 % kunnen worden verhoogd.

Deze indexering van de alimentatie geldt op grond van artikel 62d Participatiewet ook voor de door de rechter vastgestelde verhaalsbijdragen in het geval een gemeente de kosten van bijstand op een onderhoudsplichtige verhaalt.

Deze vastgestelde verhaalsbijdragen kunnen dus per 1 januari 2020 in beginsel ook met 2,5 % worden verhoogd. Dit is echter anders als de rechter deze indexering heeft verboden of juist een andere wijze van indexeren heeft vastgesteld. Dan moet de indexering achterwege blijven dan wel die andere, door de rechter vastgestelde, wijze van indexeren worden gevolgd.

Tweede Kamer: Re-integratievoorziening voor iedereen

Nieuwsbericht DL Media 3 oktober 2019 - Gemeenten moeten alle bijstandsgerechtigden een passende vorm van ondersteuning bij hun re-integratie aanbieden in de vorm van een niet-vrijblijvend aanbod van werk, stage, studie, schuldhulp of vrijwilligerswerk. Een motie van deze strekking, ingediend door de coalitiepartijen, is dinsdag 1 oktober aangenomen door de Tweede Kamer.
De Kamer roept de regering verder unaniem op ervoor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking die gaan werken er altijd financieel op vooruitgaan (motie 50PLUS). De regering wordt bovendien verzocht de financieringsregels rondom beschut werk zo te wijzigen dat gemeenten financieel gestimuleerd worden om meer mensen naar een beschutte werkplek te begeleiden (motie SP).

Andere aangenomen moties zijn:
- Onderzoek naar het effect van de payrollbepalingen in de Wet arbeidsmarkt in balans voor de doelgroep banenafspraak en beschut werk (VVD en CDA);
- Behoud van de infrastructuur van sociale werkvoorziening SOWECO (SP).

De volgende moties haalden het niet:
- Toeslag als inkomensaanvulling voor mensen met een medische urenbeperking (SP);
- Geen veranderingen voor deelnemers aan vertrouwensexperiment tot resultaten experiment bekend zijn (GL en PvdA);
- Een passende en duurzame baan voor meer mensen met een arbeidsbeperking door inzet van sociale werkvoorziening (50PLUS en PvdA);

Bijstandsbode.nl september 2019 verschenen

Op 30 september is de 67e editie van de Bijstandsbode.nl verschenen, met als Achtergrond het artikel van mr. Hans Nacinovic, 'Verklaringen afgelegd in een vreemde taal'. In de rubriek Extra is aandacht voor de Miljoenennota en begroting 2020 die tijdens Prinsjesdag is gepresenteerd. Verder een Uitgesproken van mr. drs. Marije Otte '(Z)onder de pannen' en een Opinie van mr. Hans Nacinovic 'Verplicht naar de rechter, om een zaak te verliezen'. De vraag van de maand gaat over Individuele studietoeslag en levenlanglerenkrediet. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Tweede Kamer wil stelsel van toeslagen aanpassen

Nieuwsbericht DL Media 25 september 2019 - De Tweede Kamer wil dat het kabinet gaat onderzoeken hoe het stelsel van toeslagen zo ingericht kan worden dat meer werken altijd lonend zal zijn. Op 24 september 2019 heeft zij een door Van Kent (SP) ingediende motie met die strekking aangenomen.

Deze toeslagen, zoals de huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of de zorgtoeslag zijn inkomensafhankelijk. Nu kan het voorkomen, dat als iemand meer gaat werken, hij een inkomensgrens voor de toeslagen overschrijdt en daardoor, ondanks het feit dat hij meer is gaan werken, er niets op vooruitgaat. En soms houdt hij er per saldo zelfs nog minder aan over.
De gehele Tweede Kamer vindt dat onwenselijk en wil dat de regering gaat onderzoeken hoe dat anders en beter kan. De motie van Van Kent werd dan ook met nagenoeg unaniem aanvaard. Alleen de instemming van het juist uit de VVD-fractie gezette en daarna afwezige lid Van Haga ontbrak.

Nieuwe Bijstandsbode verschenen

Nieuwsbericht DL Media 13 september 2019 - De Bijstandsbode.nl augustus 2019 is verschenen. In deze editie vindt u onder meer:

 • In de rubriek Achtergrond een artikel over de uitvoering van de individuele inkomenstoeslag.
 • Marije Otte bespreekt in Uitgesproken de zaak van een man in de bijstand die een erfenis heeft gekregen van zijn overleden ouders. Hij meldt dit keurig bij de gemeente. Die besluit tot terugvordering van de sinds 2014 verleende uitkering wegens naderhand verkregen middelen. In dit geval ten onrechte, zo oordeelt de Centrale Raad van Beroep.
 • Iemand geeft in 2 maanden tijd € 30.000 uit, maar doet ook een beroep op de bijstand. Kan het recht op bijstand worden vastgesteld? Deze casus staat centraal in de Vraag van de maand.
 • In Opinie bespreekt Hans Nacinovic de tegemoetkoming die de NS gaat uitkeren aan overlevenden en nabestaanden van mensen die in de tweede wereldoorlog met de NS vervoerd werden naar concentratie- en vernietigingskampen.
 • De Centrale Raad van Beroep erkent noodzaak van een nadere beoordeling door gemeente bij aanvraag voor kosten bewindvoering en herziet eerdere uitspraken. Willy Heesen, jurist en docent Pw, geeft duiding in ‘Extra

En verder de Kalender met relevante cursussen en bijeenkomsten en overzichten van nieuwsberichten en aanhangige wetsvoorstellen.

Tweede Kamer stemt in met afschaffen uitzondering in Participatiewet bij zorgbehoefte 

Nieuwsbericht DL Media 11 september 2019 -  De Tweede Kamer heeft dinsdag 10 september ingestemd met het afschaffen van de uitzondering in de Participatiewet voor samenwonenden van wie één van beiden een zorgbehoefte heeft.

In de Participatiewet worden personen die een gezamenlijke huishouding voeren gelijkgesteld met gehuwden, tenzij het bloedverwanten in de eerste graad betreft. Bloedverwanten in de eerste graad worden nooit gelijk gesteld met gehuwden. Er bestaat ook een uitzondering voor bloedverwanten in de tweede graad van wie één van beiden een zorgbehoefte heeft. Zij blijven, ook al voeren ze een gezamenlijke huishouding voor de bijstand een alleenstaande en kunnen zo dus meer bijstand ontvangen. De Hoge Raad heeft echter eind 2017 geoordeeld dat het feit dat deze uitzondering alleen geldt voor bloedverwanten in de tweede graad (en dus niet voor bloedverwanten in een verdere graad of voor niet-bloedverwanten) een vorm van verboden discriminatie oplevert. Maar daarbij heeft de Raad het aan de wetgever gelaten hoe deze discriminatie op te lossen.

Staatssecretaris Van Ark van SZW heeft daarop gekozen om de uitzondering dan meer helemaal te schrappen. In plaats daarvan komt er een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen. De Tweede Kamer heeft daar in meerderheid mee ingestemd. Wel is de door de Staatssecretaris voorgestelde overgangstermijn van één jaar voor bestaande gevallen verlengd naar twee jaar. Ook wil de Kamer dat het gebruik van de hardheidsclausule gemonitord gaat worden.

Overigens wilde de voltallige oppositie dat de uitzondering niet zou worden geschrapt, maar juist zou worden uitgebreid naar alle gevallen waarin sprake is van een zorgbehoefte. Mogelijk leidt dat nog tot een spannend debat in de Eerste Kamer aangezien de coalitie daar geen meerderheid heeft. 

Tijdelijke compensatieregeling Bbz nog weinig bekend bij doelgroep

Nieuwsbericht DL Media 12 juli 2019 - Van de tijdelijke compensatieregeling Bbz wordt maar weinig gebruik gemaakt, schrijft Staatssecretaris Van Ark van SZW in haar laatste nieuwsbrief aan gemeenten. Er was gerekend op circa 4.500 aanvragen, maar tot nu toe zijn er slecht ongeveer 180 ingediend.

De tijdelijke Compensatieregeling Bbz heeft betrekking op een specifieke groep (ex- )ondernemers, die toeslagen heeft moeten terugbetalen aan de Belastingdienst in verband met de bijstand die werd ontvangen op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004. Probleem daarbij was dat als bijstand die aanvankelijk was ontvangen was ontvangen, nadien werd omgezet in een gift, deze bijstand in het jaar waarin deze werd omgezet in een gift als fiscaal inkomen werd beschouwd en niet in het jaar waarin de bijstand daadwerkelijk was verstrekt. Door dit zogenaamde ‘papieren inkomen’ konden zelfstandigen het recht op toeslagen verliezen in het jaar van de omzetting, zonder dat ze toen daadwerkelijk hoger inkomen hadden. Voor de regeling kunnen (ex) ondernemers in aanmerking komen van wie de leenbijstand in de jaren 2014, 2015 of 2016 door de gemeente is omgezet naar een gift. Vanaf 2017 speelt het probleem niet meer, omdat sindsdien de gift niet meer als inkomen wordt gezien.

Maar aangezien het aantal aanvragen ver achter blijft bij de verwachtingen, is de compensatieregeling waarschijnlijk nog te onbekend bij de doelgroep. Staatssecretaris Van Ark roept daarom nu de gemeenten op om de regeling bij de doelgroep onder de aandacht te brengen. De gemeenten hebben namelijk een beter zicht op de doelgroep dan de Rijksoverheid, aangezien de gemeenten de bijstand hebben verleend.

De tijdelijke compensatieregeling Bbz loopt nog tot en met 31 december 2019. Betreffende zelfstandigen kunnen tot die datum een aanvraag indienen bij de Belastingdienst/Toeslagen. 

Bijstandsbode.nl juni 2019 verschenen

De 64e editie van de Bijstandsbode.nl is verschenen, met als Achtergrond-artikel 'Maatwerk bij de hoogte van de bijstandsuitkering. De Uitgesproken van deze maand herinnert gemeenten aan de bewijslastverdeling bij het nemen van belastende besluiten. Een Groningse kunstschilder komt (uiteindelijk) met de schrik vrij. De Vraag van de maand juni gaat over het opvragen van bankafschriften over de periode voorafgaand aan de bijstandsaanvraag. Waarvoor is dat eigenlijk nodig? In de Opinie bespreekt mr. Hans Nacinovic het verschil tussen een Wajonger die een jubileumbonus krijgt van zijn baas, en een bijstandsgerechtigde in dezelfde situatie. Of is daar geen verschil tussen? Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Bijstandsbode.nl april 2019 verschenen

De april-editie van de Bijstandsbode.nl is verschenen, met als Achtergrond-artikel de intrekking en terugvordering van aan (voormalige) gehuwden verstrekte bijstand. Hoeveel besluiten zijn daarvoor nodig en aan wie moet je die sturen? Gelukkig heeft de CRvB hier net een handige uitspraak over gedaan. De Uitgesproken herinnert deze maand aan het feit dat niet alleen bijstandsgerechtigden zich fatsoenlijk moeten gedragen, maar dat er ook voor gemeenten bepaalde omgangsnormen gelden. De Vraag van de maand april gaat over een cliënte die inwoont bij haar zus, die ook haar bewindvoerder is. Is dan sprake van een gezamenlijke huishouding? In de Opinie reageert mr. Hans Nacinovic op de oproep van de FNV om het minimum uurloon te verhogen tot €14,00. Hij bespreekt de consequenties van dat voorstel en vraagt zich af of de vakbond hier het spoor niet bijster is geraakt. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Jurisprudentie maart 2019

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste uitspraken die in maart 2019 zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl met betrekking tot het gemeentelijk sociaal domein.

Bijstandsbode.nl maart 2019 verschenen

De 61e editie van de Bijstandsbode.nl is verschenen, met als Achtergrond het probleem dat mensen die zijn betrapt op verzwegen vermogen in het buitenland, daarna gewoon weer recht op bijstand hebben omdat ze hun buitenlandse bezittingen mogen wegstrepen tegen hun terugvorderingsschuld en boete. Maar gelukkig is er een vrij eenvoudige oplossing. De Uitgesproken gaat deze maand over het bescheiden vrij te laten vermogen, de beschikbare vermogensruimte, en het verborgen prijskaartje van een nieuwe motorscooter. De Vraag van de maand maart gaat over een bijstandsgerechtigde met een vervoersprobleem. Is een kapotte fiets een geldig excuus om niet op een re-integratiewerkplek te hoeven verschijnen? In de Opinie legt mr. Hans Nacinovic uit waarom gemeenten een bijstandsgerechtigde wel degelijk mogen vragen de inhoud van zijn koelkast te tonen. Daarnaast bevat deze Bijstandsbode.nl, zoals gebruikelijk, een overzicht van de wetsvoorstellen die van invloed zijn op de Participatiewet. Als het aan de regering ligt, worden samenwonende tweedegraads bloedverwanten met een zorgbehoefte voor de toepassing van de Participatiewet in de toekomst gewoon weer gelijkgesteld aan gehuwden. De uitzondering van artikel 3 lid 2 onder a Participatiewet vervalt. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen, is inmiddels ingediend bij de Tweede Kamer. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Wetsvoorstel schrapt uitzondering voor samenwonende tweedegraads bloedverwanten met zorgbehoefte

Nieuwsbericht DL Media 28 maart 2019 - Naar aanleiding van rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en de Hoge Raad heeft de regering een wetsvoorstel ingediend dat de uitzondering op de gezamenlijke huishouding voor samenwonende tweedegraads bloedverwanten bij wie sprake is van een zorgbehoefte schrapt uit de wet. Het is de bedoeling dat de uitzondering verdwijnt uit zowel de Participatiewet als uit de IOAZ, de IOAW en de IOW. Voor bestaande gevallen voorziet het wetsvoorstel in één jaar overgangsrecht.

Ongehuwd samenwonenden die een gezamenlijke huishouding voeren, worden voor de toepassing van de Participatiewet gelijkgesteld met gehuwden (artikel 3 lid 2 onder a Participatiewet). Deze regel geldt niet voor samenwonende eerstegraads bloed- en aanverwanten – (stief)ouder/kind – en ook niet voor samenwonende tweedegraads bloedverwanten – broer/zus of grootouder/kleinkind – indien bij één van hen sprake is van een zorgbehoefte. Die laatste uitzondering is volgens de hierboven genoemde uitspraken echter discriminerend, omdat zij een ongerechtvaardigd onderscheid maakt tussen samenwonende tweedegraads bloedverwanten en andere ongehuwd samenwonenden met een zorgbehoefte.

Waar de CRvB nog oordeelde dat de uitzondering dan maar voor alle ongehuwd samenwoners met zorgbehoefte moest gelden, vond de Hoge Raad dat de discriminatie ook kan worden opgeheven door de uitzondering voor iedereen te schrappen. Met dit wetsvoorstel heeft de regering voor de tweede optie gekozen. Vanaf de (nog onbekende) datum inwerkingtreding van het wetsvoorstel gelden dus alle ongehuwd samenwonenden die een gezamenlijke huishouding voeren voor de bijstand als gehuwd, met uitzondering van (stief)ouders en hun volwassen kinderen. Voor tweedegraads bloedverwanten in een gezamenlijke huishouding met zorgbehoefte voorziet het wetsvoorstel in een jaar overgangsrecht; zij die uiterlijk op de dag vóór inwerkingtreding van de wet een bijstandsaanvraag hebben ingediend, houden nog één jaar recht op bijstand als alleenstaande. Daarna vervalt de uitzondering en worden zij gelijkgesteld met gehuwden. Dat heeft tot gevolg dat de middelen van beide partners meetellen bij de beoordeling van het recht op bijstand.

Volgens de regering zijn de gevolgen van deze wetswijziging beperkt, omdat er in de praktijk maar heel weinig een beroep op de uitzonderingsbepaling voor woningdelers met zorgbehoefte wordt gedaan. Precieze aantallen zijn er echter niet, noch bij het ministerie van SZW, noch bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten of Divosa (vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein).

Voor het geval zich toch schrijnende situaties mochten voordoen, wijst de regering in de memorie van toelichting uitdrukkelijk op de mogelijkheid om de bijstand af te stemmen met toepassing van artikel 18 lid 1 Participatiewet. De regering doelt daarbij op de situatie waarin samenwonende tweedegraads bloedverwanten als gevolg van dit wetsvoorstel hun gezamenlijke huishouding beëindigen waardoor voor de zorgbehoevende persoon opname in een Wlz-instelling noodzakelijk wordt. De impliciete verwachting is blijkbaar dat het college in dat geval toch genoeg bijstand verstrekt om die ongewilde verbreking van de samenleving te voorkomen. Of dit een realistische verwachting is, kan worden betwijfeld; bijstandsuitkeringen worden immers betaald uit het gemeentelijke bijstandsbudget (inkomensdeel), terwijl Wlz-zorg voor rekening van het zorgkantoor komt. Gemeenten hebben een financieel belang om zo min mogelijk uitkeringen te verstrekken, omdat ze een overschot op het inkomensdeel mogen houden, maar voor een tekort in principe zelf opdraaien.

Verder wijst de regering er in de memorie van toelichting op dat bij tweedegraads bloedverwanten die samen in een huis wonen ook sprake kan zijn van kostendelerschap in plaats van een gezamenlijke huishouding. Er is dan wel een gezamenlijk hoofdverblijf, maar geen wederzijdse zorg. In dat geval zijn de bloedverwanten ieder een zelfstandig subject van bijstand en is het recht op uitkering van de een dus niet afhankelijk van het inkomen en vermogen van de ander. Hoewel in principe correct, zijn ook bij deze passage in de memorie van toelichting vraagtekens te plaatsen. De regering stelt namelijk dat bij samenwonende tweedegraads bloedverwanten eerder sprake is van kostendelerschap dan van gezamenlijke huishouding. Of dat in de praktijk daadwerkelijk zo is, blijkt echter nergens uit. Cijfers die deze stelling onderbouwen, worden in de memorie van toelichting in ieder geval niet gegeven.  

Jurisprudentie februari 2019

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste uitspraken die in februari 2019 zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl met betrekking tot het gemeentelijk sociaal domein.

Aanpassing stopbeleid bij te laat inleveren beeld van de uitvoering

Nieuwsbericht DL Media 1 maart 2019- Gemeenten zijn in het kader van de Participatiewet en de IOAW en IOAZ verplicht om jaarlijks voor 1 maart het beeld van uitvoering over het voorafgaande kalenderjaar in te leveren bij het Rijk. Als een gemeente dit niet doet, schort de Staatssecretaris van SZW de betaling van het bijstandsbudget aan die gemeente op. De regels worden nu zo gewijzigd dat in het geval een gemeente niet voor 1 maart het beeld van de uitvoering heeft ingeleverd, maar nog wel voordat er beslist is over de opschorting, de opschorting achterwege kan blijven.

De budgetten voor en uitvoerring van de Participatiewet, waaronder ook het Bbz 2004, de IOAW en IOAZ worden door het Rijk in maandelijkse termijnen betaald aan de gemeenten. In de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ en de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 is vastgelegd, dat als een gemeente niet voor 1 maart de voorlopige cijfers over het afgelopen jaar (het beeld van de uitvoering) heeft ingeleverd bij het Ministerie van SZW, de maandelijkse betaling van de budgetten aan die gemeenten wordt opgeschort met ingang van 1 april van het betreffende jaar, tenzij er sprake is van overmacht en aan de gemeente daarom uitstel is verleend. Als de gemeente alsnog het beeld van de uitvoering inlevert, wordt de betaling hervat met ingang van de 15e van de maand volgend op de maand waarin het beeld van de uitvoering is ingeleverd.

Deze regeling betekende dat ook in gevallen waarin een gemeente slechts enkele dagen te laat was, de Staatssecretaris over moest gaan tot het formeel opschorten van de betaling en tegelijkertijd de betaling alweer moet hervatten.

De Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ en de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 zijn per 1 maart 2019 gewijzigd (Stcrt. 2019, 9262). Staatssecretaris Van Ark van SZW geeft daarbij wel nadrukkelijk aan dat de wijzigingen niet bedoeld zijn als uitnodiging aan gemeente om de uiterste termijn van 1 maart voortaan te negeren, maar als mogelijkheid voor het Ministerie van SZW om van opschorting af te zien indien de redelijkheid daartoe aanleiding geeft. Die redelijkheid is aan de orde indien op het moment van de besluitvorming over opschorting van de betaling het beeld van de uitvoering alsnog juist en volledig is ontvangen.

Bijstandsbode.nl februari 2019 verschenen

De 60e editie van de Bijstandsbode.nl (februari 2019) is verschenen. Het Achtergrond-artikel is deze maand van de hand van onze stagiaire Ashleigh-Ann Scott (LLB). Zij heeft een kwalitatief onderzoek verricht naar de uitvoering van de Wet taaleis in drie gemeenten. Ze concludeert dat gemeenten zichzelf wellicht iets te veel beleidsvrijheid toe-eigenen, maar dat ze daarmee ook een stukje overbodige bureaucratie omzeilen. In de Uitgesproken is gekozen voor een casus die illustreert waarom het een slecht idee is om dingen voor de gemeente te verzwijgen. De Vraag van de maand februari gaat over het onleesbaar maken van uitgaven op ingeleverde bankafschriften. Mag dat wel? In de Opinie doet mr. Hans Nacinovic u een goed idee aan de hand om (duurzame) uitstroom naar werk te bevorderen; afzien van terugvordering van in de laatste uitkeringsmaand door werkaanvaarding te veel genoten bijstand indien belanghebbende meer dan zes maanden uit de uitkering blijft. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Stemmingen Participatiewet

Op 12 februari 2019 heeft de Tweede Kamer ook gestemd over diverse moties, ingediend bij het algemeen overleg over de Participatiewet. Daarbij zijn vier moties aangenomen die de regering respectievelijk verzoeken:

 • te streven naar een regeling voor individuele studietoeslag die een vergelijkbare hoogte en criteria kent als de huidige studieregeling in de Wajong 2010, en te onderzoeken of de toeslag in de toekomst door DUO kan worden uitgekeerd (D66, GL, CDA en 50PLUS);
 • afspraken te maken met gemeenten, werkvoorziening en gevangeniswezen om de re-integratie van ex-gedetineerden in de samenleving te versoepelen door het regelen van slaapplaats, inkomen en participatie of werk (CDA);
 • het instrument jobcoaching meer structureel en op grotere schaal inzetbaar te maken voor werkenden én werkzoekenden (50PLUS, VVD);
 • de sociale werkvoorzieningen een duidelijke plaats te geven in het breed offensief om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen (SP).

De moties die het niet haalden, gingen onder andere over een pilot met een praktijkroute beschut werk (GL), een experiment met loonkostensubsidie in de Wajong (GL), het effectief stimuleren van uitkeringsgerechtigden tot maatschappelijke participatie op welke manier dan ook (50PLUS en GL), het direct intrekken van de bijstandsuitkering van mensen die niet voldoen aan de taaleis (PVV), het korten van gemeenten die niet handhaven op taaleis en tegenprestatie (PVV), ruimte voor gemeenten om ondersteuning aan mensen in de bijstand naar eigen inzicht in te vullen (PvdA en SP), vrijstelling voor mantelzorgers van de kostendelersnorm (SP) en een inkomensaanvulling voor mensen met een medische urenbeperking die naar vermogen werken (SP).

(Bron: Tweede Kamer)

Stemmingen bijstandsfraude

Op 12 februari 2019 heeft de Tweede Kamer gestemd over diverse moties, ingediend bij het debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders. Daarbij is een motie van de SP aangenomen, waarin de regering wordt verzocht een overzicht te leveren van de totale omvang van de bijstandsfraude als gevolg van verzwegen bezit in het buitenland. Twee moties van de PVV, met het verzoek om meer werk te maken van de bestrijding van bijstandsfraude door verzwegen buitenlands vermogen, werden verworpen. Ook een motie van Denk, over maatwerk van het OM bij het besluit tot vervolging (of niet) van bijstandsfraudeurs, haalde het niet.

(Bron: Tweede Kamer)

Jurisprudentie januari 2019

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste uitspraken die in januari 2019 zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl met betrekking tot het gemeentelijk sociaal domein.

Bijstandsbode.nl januari 2019 verschenen

De Bijstandsbode.nl van januari 2019 is verschenen, met als Achtergrond een artikel over de individuele inkomenstoeslag (de persoonlijke omstandigheden nader bekeken). De uitspraak in de rubriek Uitgesproken gaat over een van de uitsluitingsgronden 'Ondubbelzinnig'. Bij de 'Vraag van de maand gaat komt 'Verminderde draagkracht in bezwaar' aan bod en in de Opinie gaat mr. Hans Nacinovic in op 'Tegenprestatie is geen re-integratie'. Als Extra zijn de nieuwe normen per 1 januari 2019 opgenomen. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Jurisprudentie december 2018

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste uitspraken die in december 2018 zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl met betrekking tot het gemeentelijk sociaal domein.

Bijstandsbode.nl november/december verschenen

De November/December-editie van de Bijstandsbode.nl is verschenen met een Opinie over de gevolgen van het bezit van een Disneyverzameling voor het recht op bijstand. In de Uitgesproken is, aan de hand van een casus over 'Pannenkoeken' bakken, aandacht besteed aan de valkuilen bij het opleggen van een bestuurlijke boete. De vraag van de maand gaat over het vragen van toestemming om op vakantie te gaan en in de rubriek Extra is aandacht voor een onderzoek naar de 'effectiviteit van loondispensatie en loonkostensubsidie'. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Bijstandsbode.nl oktober 2018 is verschenen

De 47e editie van de Bijstandsbode.nl is in oktober 2018 verschenen. De Achtergrond van mr. Hans Nacinovic gaat over 'Onderzoek in het buitenland'. In de Uitgesproken gaat mr. drs. Marije Otte in op 'Uitzicht op inkomensverbetering?'. De Vraag van de maand gaat over een inwonende zoon die bijstand aanvraagt en de inlichtingenplicht. En de Opinie van mr. Hans Nacinovic gaat over Informele ontheffingen. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Tegemoetkoming Q-koorts slachtoffers telt niet mee voor de bijstand

DL Media 6 november 2018 - Minister Bruins voor Medische Zorg heeft in september een regeling getroffen voor de verstrekking van een tegemoetkoming in verband met de grote gevolgen van de Q-koortsuitbraak. Q-koortsslachtoffers kunnen in 2019 een tegemoetkoming krijgen van maximaal € 15.000,-. Staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nu geregeld dat deze tegemoetkoming niet meetelt als middel bij het eventuele recht op een bijstandsuitkering van een Q-koortsslachtoffer.

Q-koortsslachtoffers, patiënten of hun nabestaanden kunnen tot en met 31 januari 2019 een tegemoetkoming aanvragen bij het Ministerie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Gemeenten zijn al in zijn algemeenheid bevoegd om dergelijke vergoedingen voor materiële of immateriële schade niet mee te tellen bij de middelentoets voor de bijstand. Voor zover dit tenminste vanuit het perspectief van bijstandsverlening door de gemeente verantwoord wordt geacht. Daarnaast kan de Staatsecretaris bepalen dat bepaalde vergoedingen hoe dan ook niet meetellen. Staatssecretaris van Ark heeft van die mogelijkheid nu gebruik gemaakt en de tegemoetkoming voor Q-koortsslachtoffers toegevoegd aan de lijst van vrijgelaten vergoeding van artikel 7 van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ.

Deze wijziging van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ treedt in werking op 1 januari 2019. Dat is ruim op tijd, aangezien de tegemoetkomingen pas na sluiting van de aanvraagtermijn zullen worden toegekend.

Indexering verhaalsbijdragen bijstand

Nieuwsbericht DL Media 29 oktober 2018 - De Minister voor Rechtsbescherming heeft het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2019 worden verhoogd vastgesteld op 2% (Stcrt. 2018, 60162). Dit betekent dat alimentatiebijdragen in beginsel per 1 januari 2019 met 2 % worden verhoogd. Deze indexering van de alimentatie geldt op grond van artikel 62d Participatiewet ook voor de door de rechter vastgestelde verhaalsbijdragen in het geval een gemeente de kosten van bijstand op een onderhoudsplichtige verhaalt.

De vastgestelde verhaalsbijdragen kunnen dus per 1 januari 2019 ook met 2 % worden verhoogd. Dit is echter anders als de rechter deze indexering heeft verboden of juist een andere wijze van indexeren heeft vastgesteld. Dan moet de indexering achterwege blijven dan wel die andere, door de rechter vastgestelde, wijze van indexeren worden gevolgd.

Geen nieuwe schulden maken

Lees hier de Column 'Geen nieuwe schulden maken' uit het tijdschrift Schuldsanering van mr. Hans Nacinovic.

KAMER NEEMT MOTIES PARTICIPATIEWET AAN

CAO beschut werk en andere moties

Volgens de Tweede Kamer moet er snel een CAO komen voor beschut werk. Ook verzoekt de Kamer de regering om de verdere vormgeving van een sociaal ontwikkelbedrijf te bezien, dat voor mensen met een arbeidsbeperking kan dienen als een opstap naar werk, als een plek om in een beschutte omgeving te werken en als een plek om op terug te vallen als het niet lukt bij een reguliere werkgever. Dit zijn enkele van de moties die de Tweede Kamer op 9 oktober in de plenaire vergadering over de Participatiewet heeft aangenomen.

De overige aangenomen moties roepen het kabinet op:

 • per arbeidsmarktregio te inventariseren hoe mensen met een arbeidsbeperking aan het werk worden geholpen;
 • gemeenten voor te lichten over de mogelijkheid om interne begeleiding bij werkgevers te financieren voor on the job-coaching van mensen met een arbeidsbeperking;
 • te bevorderen dat bijstandsgerechtigden bij hun zoektocht naar werk in alle gemeenten op maat worden ondersteund, bijvoorbeeld met intensieve persoonlijke begeleiding en scholing;
 • onderzoek te doen naar informele ontheffingen van de arbeidsplicht in de Participatiewet; en 
 • de werkgelegenheid die de overheid inkoopt bij private partijen mee te laten tellen bij de banenafspraak voor het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking.

Een motie voor een wettelijk recht op toegang tot sociale werkvoorzieningsbedrijven haalde het niet, net als een motie om beschutte werkplekken in stand te houden en uit te breiden, een motie voor onderzoek naar een slimmere handhavingspraktijk en een motie om loondispensatie in de Wajong te vervangen door loonkostensubsidie.

Nieuwsbericht DL Media 10-10-2018

Bijstandsbode.nl september 2018 verschenen

Vandaag is de 56e editie van de Bijstandsbode.nl verschenen, met als Achtergrond 'De geschiedenis van de gezamenlijke huishouding', door mr. Hans Nacinovic. De vraag van de maand gaat over 'Niet meewerken aan arbeidsinschakeling'. Ook in deze editie een Uitgesproken over 'Overmacht' door mr. Marije Otte. Verder een opinie van mr. Hans Nacinovic over 'De mantelzorger met een belastingschuld'. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

 

Compensatieregeling Bbz 2004

Nieuwsbericht DL Media - De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitwerking van de compensatieregeling voor ondernemers die in de periode 2014-2016 te maken hebben gekregen met terugvorderingen van toeslagen als gevolg van de omzetting van een renteloze lening in een gift op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). De staatssecretaris loopt met zijn brief (Kamerstukken II 201819, 35 026, nr. 5) vooruit op de behandeling door de Kamer van het Belastingplan 2019, dat een artikel bevat dat een grondslag biedt voor de compensatieregeling.

De compensatieregeling zal er als volgt uit gaan zien: de ondernemer die door de omzetting van zijn leenbijstand in een gift toeslag heeft moeten terugbetalen over de toeslagjaren 2014-2016, kan zich met een schriftelijk verzoek, voorzien van de benodigde bewijsstukken, wenden tot de Belastingdienst/Toeslagen. Zijn recht op toeslag voor het betreffende jaar wordt dan opnieuw toegekend op basis van een toetsingsinkomen waaruit het bestanddeel dat betrekking heeft op de leenbijstand is geëlimineerd. Een eerdere terugvordering van toeslag als gevolg van de omzetting van de leenbijstand in een gift vervalt dan. De door de ondernemer inmiddels terugbetaalde toeslag wordt alsnog toegekend en weer aan hem uitbetaald. In afwachting van aanvaarding van het Belastingplan 2019 door de Tweede en Eerste Kamer kunnen ondernemers die in aanmerking komen voor de regeling zich al melden bij de Belastingdienst/Toeslagen met het verzoek en de bewijsstukken. Lopende invorderingsmaatregelen of betalingsregelingen zullen dan worden aangehouden.

De staatssecretaris merkt in zijn brief nog op dat de compensatieregeling, om uitvoeringstechnische redenen, ook openstaat voor ondernemers die in de periode 2014-2016 toeslag hebben moeten terugbetalen en daarvoor zijn gecompenseerd door hun gemeente via de bijzondere bijstand. In die gevallen kan dus sprake zijn van dubbele compensatie. Gemeenten kunnen in dat geval de door hen verstrekte bijzondere bijstand terugvorderen. Op verzoek verstrekt de Belastingdienst/Toeslagen aan een gemeente die daarom verzoekt de gegevens van de ondernemers in die gemeente die zijn gecompenseerd via de compensatieregeling.

Het probleem dat de door een ondernemer ontvangen leenbijstand doorwerkt in zijn toetsingsinkomen en het daaraan gekoppelde recht op toeslag, is met ingang van de toeslagjaren vanaf 2017 structureel opgelost.

Bijstandsbode.nl augustus 2018 verschenen

De 55e editie van de bijstandsbode.nl is nu online, met als Achtergrond 'Bijstand en vakantie, door mr. Hans Nacinovic. Ook in deze editie een Uitgesproken over 'Schoolverlaterskorting' door mr. Marije Otte. De vraag van de maand gaat over Aanvullende zorgverzekering en bijzondere bijstand. Verder een opinie van mr. Hans Nacinovic over 'Voortvluchtige criminelen of foutjes van Justitie'. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Bijstandsbode.nl juli 2018 verschenen

Vandaag is de 54e editie van de bijstandsbode.nl verschenen, met deze maand als Achtergrond "Beslag op vakantiegeld", de Opinie: "Slim handhaven?", in de Uitgesproken "Wie niet horen wil..." en de Vraag van de maand "Kostendelersnorm en artikel 12 Pw". Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Bijstandsbode.nl juni 2018 online

De Bijstandsbode.nl van juni 2018 staat online, met deze maand een overzicht van de nieuwe normen en bedragen per 1 juli 2018. Verder in de Uitgesproken een nieuwe casus over de uitzondering op de kostendelersnorm voor samenwonenden met een commerciële relatie. Deze maand gaat het over kamerbewoners die de totale huur van hun huis onderling gelijkmatig verdelen. De vraag is of dan nog van een commerciële huurprijs kan worden gesproken. De Vraag van de maand gaat over het recht op bijstand na een intrekkings- en terugvorderingsbesluit wegens verzwegen vermogen. Herleeft het recht op bijstand automatisch na intering op dat vermogen? In de Opinie bespreekt mr. Hans Nacinovic de individuele studietoeslag. Als vorm van bijzondere bijstand is die toeslag een vreemde eend in de bijt van de Participatiewet. De regeling kan daarom veel beter worden uitgevoerd door DUO. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Bijstandsbode.nl mei 2018 online

De Bijstandsbode.nl van mei 2018 staat online, met deze maand een Achtergrond over het verstrekken van individuele bijzondere bijstand op basis van groepskenmerken. Het bestaat (nog) niet, maar het kan wel... In de Uitgesproken een leuke casus over een oom met een inwonend nichtje met wie hij wel of niet een commerciële relatie heeft. Is de kostendelersnorm op hen van toepassing?  De Vraag van de maand mei gaat over een man die tijdens een huisbezoek zijn ongenoegen verbaal duidelijk laat merken. Is dat voldoende voor intrekking van het recht op bijstand? Tot slot legt mr. Hans Nacinovic in de Opinie 'Een luchtballonnetje' uit waarom VVD-fractievoorzitter Dijkhoff niet lang genoeg heeft nagedacht over het verlagen van de bijstandsuitkering. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Cursus Actualiteiten Participatiewet voor advocaten: Verplaatst naar 21 september (in plaats van vrijdag 15 juni 2018)

Mr. Hans Nacinovic zal in samenwerking met focus Advocaten te Helmond de cursus actualiteiten Participatiewet voor advocaten geven. Zie onderstaande pdf voor meer informatie. Deze cursus is verplaatst naar 21 september 2018.

Beperking loonkostensubsidie

Nieuwsbericht DL Media 26 april 2018 - Bollenstreek mag loonkostensubsidie arbeidsgehandicapten niet terugschroeven naar 25,5 uur. De gemeenten in de Bollenstreek mogen de loonkostensubsidie voor arbeidsgehandicapten niet terugschroeven van 40 naar 25,5 uur. De gemeenten mogen ook niet bij verordening mensen uit de doelgroep loonkostensubsidie aan wie een werkgever een arbeidsovereenkomst wil aanbieden, uitsluiten van subsidie. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris Van Ark (SZW) op Kamervragen van de SP over dit onderwerp. Van Ark wijst erop dat loonkostensubsidie is bedoeld om werkgevers te stimuleren mensen aan te nemen die niet zelfstandig het minimumloon per uur kunnen verdienen. Daarbij is het aantal uren in de arbeidsovereenkomst een zaak van werkgever en werknemer. Het is, gezien artikel 10d lid 4 Participatiewet, voor gemeenten niet mogelijk om slechts voor een deel van de tussen werkgever en werknemer overeengekomen arbeidsuren loonkostensubsidie te verstrekken en voor een ander deel niet. Gemeenten mogen ook niet bij verordening bepalen dat alleen mensen met een bijstandsuitkering in aanmerking komen voor loonkostensubsidie. Het uitsluiten van niet-uitkeringsgerechtigden is dus niet toegestaan.  

Bijstandsbode.nl april 2018 online

Op 26 april is de 51e editie van de Bijstandsbode.nl verschenen, met een Extra over de compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen. In de rubriek Achtergrond aandacht voor de omgang met bijstandsgerechtigden met een negatief vermogen. In de Uitgesproken wordt ingezoomd op de hoogte van de bestuurlijke boete. Hoe wordt die precies afgestemd op de draagkracht van de overtreder? De Vraag van de maand april gaat over terugvordering van achteraf ontvangen middelen. Wat doe je met de bijstandsaanvraag en de verstrekte voorschotten van iemand die na een juridische procedure alsnog een WW-uitkering ontvangt? En in de Opinie zet mr. Hans Nacinovic uiteen waarom de invoering van loondispensatie voor werknemers met een arbeidsbeperking ondanks alles toch een slecht idee is. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Bijstandsbode.nl maart 2018 verschenen

Deze maand is de Bijstandsbode.nl van maart 2018 verschenen. Het is de 50ste editie van de Bijstandsbode.nl, met een Extra over het compenseren van de ALO-kop voor alleenstaande ouders die deze uitkering mislopen vanwege een definitieverschil tussen de Participatiewet en de fiscale regels. In de rubriek Achtergrond het vierde deel van een serie artikelen over terugvordering. Dit keer gaat het over de terugvordering van achteraf verkregen middelen. Verder in de rubriek Uitgesproken een casus die het belang van goede voorlichting illustreert aan de hand van wat er kan gebeuren als iemand zich niet laat adviseren: geen baan, geen WW én geen bijstand. De Vraag van de maand maart gaat over een zelfstandige met een dure auto. Gelden voor hem dezelfde regels over vermogen als voor gewone bijstandsgerechtigden? In de Opinie legt mr. Hans Nacinovic al die mensen die zich boos maakten over de verwerping door de rechter van het Tilburgse onderzoek naar verzwegen vermogen in Turkije nog eens uit wat het verschil is tussen discriminatie en hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Cursus actualiteiten Participatiewet voor advocaten: vrijdag 15 juni 2018

Op vrijdag 15 juni 2018 zal mr. Hans Nacinovic in samenwerking met focus Advocaten te Helmond de cursus actualiteiten Participatiewet voor advocaten geven. Zie onderstaande pdf voor meer informatie.

Bijstandsbode.nl januari 2018 verschenen

In januari is de Bijstandsbode.nl van januari 2018 verschenen. Voor de rubriek Extra heeft de redactie het schema over de kostendelersnorm met de jongerennormen geupdated. De rubriek Achtergrond bevat het derde deel van een serie artikelen over terugvordering. Dit keer gaat het over de terugvordering van leenbijstand. In de Uitgesproken een interessante casus over een hoogbejaard echtpaar dat wordt geconfronteerd met een onderzoeksrapport waarin staat dat het onroerend goed bezit in het buitenland. Dat is echter niet zo. Zoon en schoondochter maken aanzienlijke kosten om dit te bewijzen. De vraag is of de gemeente die kosten moet vergoeden. De Vraag van de maand januari gaat over een vrouw die haar buurvrouw helpt in het huishouden, als onbetaalde mantelzorg. De vraag is of sprake is van een verwijtbaar verlies van algemeen geaccepteerde arbeid als de vrouw stopt met dit werk. In de Opinie pleit mr. Hans Nacinovic voor aanpassing van de sollicitatieplicht voor ouderen in de bijstand. Is het niet een beter idee om 60-plussers die al jaren in de bijstand zitten, te ontheffen van hun sollicitatieplicht in ruil voor het verrichten van vrijwilligerswerk? Daarnaast bevat deze Bijstandsbode.nl, zoals gebruikelijk, een overzicht van de wetsvoorstellen die van invloed zijn op de Participatiewet. Zie voor meer informatie: www.bijstandsbode.nl.

Zie het Archief voor de oudere berichten.

De Legibus B.V.
Dorpsstraat 4
5708 GH  Helmond
KvK:17284837
Telefoon:0492-532155
E-mail:info@delegibus.nl
De Legibus B.V.
Dorpsstraat 4
5708 GH  Helmond
KvK: 17284837
Tel.: 0492-532155
info@delegibus.nl